Archiwum aukcji Allegro

W archiwum mamy już ponad 100 mln aukcji.

Dzisiaj jest 28 Czerwca, 2016

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się!

Zapomniałeś hasła? Przypomnij!

  • PORADNIK GÓRNIKA 1871 STR. WYDANIE 1 UNIKAT

  • Zakończenie aukcji: 2006-04-05 20:35:35
  • Ilość wystawionych przedmiotów: 1
  • Cena początkowa: 40.00
  • Cena Kup Teraz: 50.00
  • Lokalizacja: Kraków
  • drewniane TYTUŁ KSIĄŻKI - PORADNIK GÓRNIKA TOM II CZĘŚĆ TOM I i II AUTOR - PRACA ZBIOROWA STAN KSIĄŻKI - DOBRY (oryginalne zdjęcie). WYDAWNICTWO - WGH KATOWICE, MAŁY NAKŁAD 3142 EGZ. ILOŚĆ STRON - RAZEM 18* STR. KOSZT WYSYŁKI - 5ZŁ SPIS TREŚCI LUB/I OPIS - W tomie II są omówione zagadnienia mechaniki góro¬tworu, górnicze środki strzelnicze oraz technika strzel¬nicza. Dalej rodzaje obudowy wyrobisk, maszyny do urabiania oraz technika prowadzenia wyrobisk łącznie z głębieniem szybów. Z kolei systemy ek*oatacji po¬kładów węgla, rud i soli. Poza tym są omówione zagad¬nienia odstawy, przewozu dołowego, ciągnienia szybami, a także przewietrzanie kopalń, pożarów podziemnych i wybuchów pyłu oraz gazów. Kolejne działy zawierają podsadzkę, odwadnianie, podziemne urządzenia elektry¬czne i powietrza sprężonego oraz technikę bezpieczeń¬stwa pracy. SPIS TREŚCI Część 1 tomu II Dział I Mechanika górotworu Prof. dr inż. A. Sałustowicz 1. Mechaniczne własności skał oraz pierwotny stan napięcia w góro¬ tworze *.1. Mechaniczne własności skał *.2. Pierwotny stan napięcia w górotworze 4 2. Stan napięcia w górotworze naruszonym wyrobiskiem chodni¬ kowym • 6 2.1. Wyrobisko o przekroju kołowym 6 2.2. Wyrobisko o przekroju prostokątnym 8 2.3. Wyrobisko o przekroju eliptycznym 9 2.4. Układy sprężysto*astyczne 10 2.5. Układy sprężysto-kruche 1*. Ciśnienie górotworu na obudowę wyrobiska 16 3.1. Teoria Protodiakonowa 16 3.2. Teoria Cymbarjewicza - 18 3.3. Teoria Bierbaumera 19 3.4. Dynamiczne obciążenie obudowy ........ 19 3.5. Obliczenie obudowy przy ciśnieniu stropowym .... 21 Obliczenie stropnic * — Obliczenie sklepienia obudowy 23 4. Ciśnienie górotworu na obudowę szybu 29 4.1. Stan napięcia w skałach w sąsiedztwie szybów .... 29 4.2. Ciśnienie na obudowę szybów w ośrodku sypkim ... 29 4.3. Ciśnienie na obudowę szybów w górotworze*astycznym . 31 5. Stan napięcia w górotworze naruszonym wyrobiskiem ek*oata¬ cyjnym * 5.1. Uwagi ogólne * 5.2. Teoria fali ciśnień * 5.3. Rozkład naprężeń w ek*oatowanym pokładzie .... 3*.4. Wybór systemu ek*oatacji zależnie od własności skał stro¬ powych 36 5.5. Współpraca obudowy z górotworem w wyrobisku ek*oata¬ cyjnym 38 5.6. Podzielność skał i jej znaczenie dla urabiania .... 39 6. Wielkość i rozkład ciśnienia górotworu w resztkach pokładu ... 41 6.1. Rozkład naprężeń w filarze 41 6.2. Wytrzymałość filarów 43 7. Stan napięcia w górotworze pod lub nad pozostawionymi filarami 45 8. Wzajemne oddziaływanie równoczesnej ek*oatacji kilku pokładów 48 9. Tąpania * 9.1. Wstęp ""' . .- * 9.2. Przyczyny występowania tąpań * 9.3. Rejonizacja tąpań w Zagłębiu Górnośląskim * 9.4. Metody zapobiegania tąpaniom ;. ,'-. 53 Literatura 56 Dział II Górnicze środki strzelnicze Mgr inż.'J. 'Charewicz ;1. Materiały wybuchowe . . . ... . '. . . . , 59 1.1. Definicja wybuchu i materiału wybuchowego .... 59 1.2. Warunki stawiane ciałom wybuchowym i materiałom wybu¬ chowym 59 1.3. Podział MW według szybkości rozkładu i zastosowania . -. 6*.4. Sposoby pobudzania MW do wybuchu ....... 6*.5: Rodzaje rozkładu MW ' .... 6*.6. Dane teoretyczne (obliczeniowe) charakteryzujące MW .. i 62 1.7. Własności strzelnicze MW 64 1.8. Gęstość MW 65 j 1.9. Składniki GMW złożonych i ich rola . * 1.10. Podział MW według składu chemicznego ...-.'-.. * 1.*. Podział GMW według stopnia bezpieczeństwa .... 68 1.12. Opakowanie GMW . * 1.13. Przechowywanie GMW * 1.14. Transport GMW 72 1.15. Warunki stawiane MW przez górnictwo 72 1.16. Najczęściej spotykane wady GMW 74 1.17. Badanie GMW na dopuszczenie do użytku w górnictwie . 75 1.18. Badanie GMW na dopuszczenie do obrotu i przewozu : . 7*. Środki inicjujące, zapalające i sprzęt strzelniczy . . ' . . 76 2.1. Spłonki górnicze 76 MW inicjujące używane w spłonkach 76 — MW kruszące uży¬wane w spłonkach * — Rodzaje spłonek * — Warunki sta¬wiane spłonkom przez górnictwo 78 — Opakowanie spło¬nek 78 — Najczęściej spotykane wady spłonek 79 2.2. Lonty górnicze . 79 Rodzaje lontów 79 — Opakowanie lontów 80 — Warunki sta¬wiane lontom przez górnictwo 80 — Najczęściej spotykane wady lontów 81 2.3. Zapalacze lontowe 81 2.4. Zapalniki elektryczne (ZE) 81 Budowa ZE 82 — Podział ZE i ich charakterystyka 83 — Wa¬runki stawiane ZE przez górnictwo 87 — Wady ZE 89 -— Ba¬danie ZE na dopuszczenie do użytku w górnictwie 89 — Opa¬kowanie ZE 89 — Zastosowanie praw elektryczności do odpa¬lania ZE 89 2.5. Przewody strzałowe 91 2.6. Zapalarki elektryczne 91 3. Inne środki strzelnicze 93 Literatura - 94 Dział III Technika strzelnicza Prof, mgr inż. J. Galanka Mgr inż. K. Pawłowicz 1. Pojęcia podstawowe 95 1.1. Działanie wybuchu MW na środowisko skalne .... 95 1.2. Usytuowanie ładunku MW w otworze * 1.3.' Konstrukcja ładunku MW w otworze . ' . . . . " , . 1* 1.4. *ływ przybitki wewnętrznej na efekt wybuchu ... 10*.5. Współczynnik wykorzystania otworu . . . . . , . 102 1.6. Włomowanie , 102 Prof. mgr inż. J. Galanka 2. Obliczenia . . . . . . :. . . , . , los 2.1. Obliczenie wielkości ładunków MW . . . . . . . 106 2.2. Obliczenie liczby otworów strzałowych . . . . . *6 2.3. Obliczenie głębokości otworów strzałowych *7 Mgr inż. K. Pawłowicz 3. Technika prowadzenia robót strzelniczych *9 3.1. Metryka strzałowa ....". *9 3.2. Wykonywanie robót strzelniczych . .'.".'' ' ' 130 3.3. Ocena efektu odstrzału \ \ \ \ - 140 3.4. Metryki strzałowe dla różnych typów wyrobisk ... 142 3.5. Strzelanie rozszcze*we .165 4. Specjalne metody urabiania skał . . 1* 4.1. Metoda Kardoks ł* , 4.2. Metoda Airdoks i metoda Armstrong ....... 170 4.3. Strzelanie hydrauliczne .... , . .172 4.4. Metody Hydroks i Chemechol ......... 173 Literatura 4 Dział IV Obudowa wyrobisk przygotowawczych i ek*oatacyjnych Koordynator prof. mgr inż. M. Borecki Mgr inż. L.*uta 1. Drewno i obudowa drewniana 175 1.1. Rodzaje i własności fizyczne, chemiczne i mechaniczne drewna stosowanego w górnictwie 175 Obliczenie miąższości drewna kopalnianego 183 — Suszenie drewna kopalnianego 185 — Nasycanie drewna kopalniane¬go 190 — Impregnaty przeciwgrzybowe 191 — Przeciwognio- we zabezpieczenie drewna kopalnianego 196 1.2. Sposoby użytkowania drewna przy obudowie wyrobisk . . 197 Drewniana obudowa wyrobisk korytarzowych 1* — Obcią¬ żenie obudowy chodnikowej £13 — Obliczenie odrzwi drew¬ nianych 215 — Obliczenie odrzwi wzmocnionych 216 — Obli¬ czenie podporności stropnicy spoczywającej na udźwigu 219 1.3. Zastosowanie obudowy drewnianej w wyrobiskach koryta¬ rzowych i wybierkowych *0 2. Obudowa metalowa 234 2.1. Stal, staliwo i glin 234 2.2. Zagadnienia własności stali stosowanej w obudowie wyrobisk korytarzowych 243 2.3. Stosowane profile walcowane do obudowy wyrobisk koryta¬ rzowych 2* 2.4. Elementy stalowej obudowy wyrobisk korytarzowych . . 248 Obudowa sztywna 249 — Obudowa podatna 2* Doc. mgr inż. B. Neyman 2.5. Kotwienie wyrobisk 257 Metoda kotwienia wyrobisk 257 — Kotwie, stropnice i osprzęt 258 — Maszyny i narzędzia do kotwienia wyro¬bisk 261 — Pomiary 261 — Teoretyczne uzasadnienie kotwie¬nia stropu 262 — Zastosowanie praktyczne kotwienia wy¬robisk 264 — Korzyści ekonomiczne kotwienia stropów 2* Mgr inż. L.*uta 2.6. Obudowa metalowa w ścianach . 2* Systemy stalowej obudowy ścianowej oraz obudowa zmecha¬nizowana 289 Doc. mgr inż. B. Neyman 3. Obudowa kamienna 294 3.1. Systematyka rodzajów obudów kamiennych stosowanych w górnictwie 294 3.2. Materiały 294 3.3. Wykonywanie obudowy kamiennej 305 Suche mury 305 — Obudowa murowana na zaprawie cemen¬towej 307 3.4. Obudowa betonowa i żelbetowa RN-53 (MG-*206) oraz PN-53 (B-06251) 312 3.5. Torkretowanie . . . ... 314 3.6. Upodatnianie murów i betonów . . . . . . . . 314 3.7. Prefabrykaty 315 Dział V Maszyny do urabiania i ładowania Doc. mgr inż. W. Regulski Mgr inż. Z. Gębicki 1. Młotki pneumatyczne 319 1.1. Zastosowanie i charakterystyka 319 1.2. Opis budowy . . , -. - ". . 320 1.3. Zasada działania 3* 1.4.. Najczęstsze usterki w pracy młotków pneumatycznych . . 323 2. Wiertarki udarowe pneumatyczne 324 2.1. Zastosowanie i charakterystyka '. . . . 324 2.2. Opis budowy 325 Wiertarki; WUP-*, WUP-18, WUP-18p 325 — Wiertarka WUP-20 327 — Wiertarka WUP-28 329 — Wiertarka BH-16/L *1 — Wiertarki: BR-* i Holman S-III *1 — Wier¬tarka SJG*B21 **.3. Zasada działania *3 2.4. Najczęstsze usterki wiertarek udarowych '.....'. *4 3. Urządzenia pomocnicze do wiertarek udarowych '. . .... *5 3.1. Głowice przepłuczkowe *5 3.2. Urządzenia do zasilania wodą przepłuczkową *6 3.3. Urządzenia do odsysania zwiercin *5 3.4.- Podpórki pneumatyczne .'.... *9 3.5. Smarownice przewodowe 349 4. Wiertarki obrotowe 342 4.1. Zastosowanie i charakterystyka . . ->A0 4.2. Opis budowy .... ™ Wiertarka WE-7* i EWRO-6* 342 — Wiertarka *-8 345 — Wiertark:; FK-64 i Fortschritt 346 4.3. Najczęstsze usterki w pracy wiertarek obrotowych ... 347 5. Narzędzia robocze młotków pneumatycznych i wiertarek 349 5.1. Groty 5.2. Wiertła udarowe ' ' . 349 5.3. Wiertła obrotowe . \ ' ' \f 0.4. Ostrzenie narzędzi roboczych ' ','.'.'.['.''' 354 6. Węże gumowe i osprzęt maszyn pneumatycznych -. . , . . 35*.1. Węże gumowe 6.2. Osprzęt 356 7. Wrębiarki ścianowe 7.1. Zastosowanie i charakterystyka •. 0.0 (£. Sposób pracy ó0° 359 7.3. Opis budowy 362 Wrębiarki: WŁE-*S, WŁE-*DW, WŁE-40S i WŁP-40S 363 — Wrębiarka WŁE-80s 367 — Wrębiarka WEN-*S 370 — Wrębiarka WSH-* i SE-III 373 — Wrębiarka CLE-5 (i CLA-5) 376 7.4. Wrębniki 378 7.5. Najczęstsze usterki w pracy wrębiarek 379 8'. Kombajny ścianowe , 381 8.1. Zastosowanie i charakterystyka 381 8.2. Opis budowy i działania 382 Kombajn wycinający Donbass-1 382 — Kombajn KW-57 389 — Kombajn KW-* (Donbass-*) 389 — Kombajn KW-1 i KW-2 389 — Kombajn KW-*92 — Kombajn KW-4 393 — Kombajn K*-1 396 — Kombajn Gorniak-1 397 — Kom¬bajn frezujący bębnowy Anderton i KWB-2 3* — Linowe urządzenie wrębiające LUW-1 401 8.3. Urządzenia zraszające . . - 404 9. Łańcuchy i noże wrębowe ... . ...... . . . . 405 9.1. Łańcuchy wrębowe '. . . , ;. . ... . . - 405 9.2. Noże wrębowe . . . . . . . . 408 10. Wrębiarki zabierkowe . ,....,.. .- . . . , 413 10.1. Charakterystyka . . . .413 10.2. Opis budowy i działania .......... 415 Wrębiarka WŁE-*z 415 — Wrębiarka SullLvan-7B 417 — Wrębiarka Anderson Boyes RD 419 *. Wrębiarki chodnikowe ': - 421.1 *.1. Charakterystyka .' ' 421 : *.2. Budowa i działanie wrębiarek WŁE-20ch i WŁP-20ch . . 42*2. Ładowarki lapowe .../.... 425 12.1. Charakterystyka . . . .. .. , .-. 425 12.2. Budowa i działanie . ..... 426 i 13. Ładowarki zasięrzutne . . ' -: . 430 13.1. Charakterystyka . ... . ....-... , 430 13.2. Budowa i działanie • . 431 I 14. Ładowarki szybowe . . . . . .,, : ,r . 436 14.1. Charakterystyka . 436 14.2. Budowa i działanie . . .. . . . ... .... . 436 \ Dział VI Technika prowadzenia wyrobisk korytarzowych Doc. mgr inż. J. Hurysz 1. Znaczenie, cel i rodzaje wyrobisk korytarzowych . . . . . 439 1 2. Czynniki określające technikę prowadzenia wyrobisk korytarzo- ' wych *2' ] 21 Sposoby prowadzenia wyrobisk korytarzowych .... ** 2. Kształt przekroju oraz obudowa wyrobisk korytarzowych . *3 2.3, Wielkość przekroju wyrobisk korytarzowych *5 Technologia pracy w przodku oraz wyposażenie w maszyny i sprzęt **.5. Organizacja pracy w przodku .-. 454 3. Wyrobiska korytarzowe w kamieniu : ." 456 3.1. Przecznice i przekopy poziome 456 3.2. Kamienne wyrobiska korytarzowe nachylone . . . . . 4* 3.3. Podszybia, komory i tunele . . 46*.4. Ogólne uwagi co do prowadzenia wyrobisk w kamieniu . . 4* 4. Wyrobiska korytarzowe kamienno-węglowe 467 4.1. Prowadzenie chodników kieszeniowych 470 4.2. Prowadzenie kamienno-węglowych chodników wąskim przod¬ kiem 473 4.3. Kamienno-węglowe korytarzowe wyrobiska nachylone ... . 480 5. Wyrobiska korytarzowe w węglu /. 48*.1. Prowadzenie chodników węglowych zwykłymi sposobami . 48*.2. Prowadzenie chodników "węglowych z częściową mechanizacją 486 5.3. Prowadzenie chodników węglowych z pełną mechanizacją . 489 5.4. Prowadzenie chodników węglowych metodami hydraulicznymi 491 5.5. Prowadzenie węglowych wyrobisk korytarzowych nachylonych - 493 6. Prowadzenie wyrobisk korytarzowych w specjalnych warunkach . 494 6.1. Prowadzenie wyrobisk korytarzowych w utworach gazonośnych 494 6.2. Prowadzenie wyrobisk korytarzowych w zawodnionym góro¬ tworze 4* 6.3. Prowadzenie wyrobisk korytarzowych w utworach niezwięz- łych lub przez zroby i zawały ; ' . *4 7. Utrzymanie wyrobisk korytarzowych i ich remont .... *7 8. Przewietrzanie wyrobisk korytarzowych 5* 9. Walka z zapyleniem atmosfery w wyrobiskach korytarzowych , 512 Spis norm 515 Literatura . . -«- Dział VII Głębienie i pogłębianie szybów Mgr inż. S. Nowotarski 1. Metody głębienia szybów i warunki ich stosowania .' . . . 519 2. Metody zwykłe głębienia szybów **.1. Roboty przygotowawcze i urządzenia szybowe . . *2 Koboty przygotowawcze *2 — Urządzenia na powierzchni i w szybie *8 2.2. Roboty górnicze 540 Urabianie górotworu 540 —• Otwory strzałowe i zużycie ma¬teriałów wybuchowych 540 — Ładowanie i wydobywanie uro¬bionej skały 547 — Obudowa tymczasowa 5* 2.3. Obudowa stała *3 Rodzaje obudowy i warunki jej stosowania *3 — Obliczanie obudowy wg jej rodzajów *5 — Wznoszenie obudowy stałej *8 2.4. Zbrojenie szybów 564 2.5. Odwadnianie, przewietrzanie w czasie głębienia .... 565 Odwadnianie 565 — Przewietrzanie 567 2.6. Organizacja i sprawozdawczość 568 Organizacja głębienia szybów 568 — Sprawozdawczość 569 2.7. Pogłębianie szybów 570 Sposoby pogłębiania 570 2.8. Głębienie i przebijanie szybików 574 Przebijanie szybików nadsięwłomem w pełnym przekro¬ju 575 — Przebijanie szybów nadsięwłomem o zmniejszonym przekroju z poszerzaniem 5* 2.9. Naprawy i przebudowy szybów 5* Prof. mgr inż, J. Galanka 3. Metody specjalne głębienia szybów 579 3.1. Metoda głębienia z obudową wbijaną ....... 579 Obudowa drewniana skośna 579 — Obudowa drewniana pio¬nowa 580 — Obudowa pionowa stalowa 580 3.2. Metoda głębienia z obudową opuszczaną 582 3.3. Metoda głębienia ze sztucznym obniżaniem poziomu wód . 585 3.4. Metoda głębienia z zastosowaniem powietrza sprężonego . 589 Metoda kesonowa 589 — Metoda z nieruchomą komorą ro¬ boczą 591 3.5. Głębienie szybów metodą cementacji skał 591 Cementacja wyprzedzająca 594 — Cementacja z powierzchni ziemi 594 — Cementacja z przodku głębionego szybu 594 — Cementy i roztwory cementowe 596 — Sprzęt potrzebny do cementacji 598 — Wtłaczanie roztworu cementowego 598 — Kontrola wykonania cementacji 6* — Urabianie skały 6* — Cementacja dopełniająca 6* 3.6. Głębienie szybów za pomocą glinizacji szczelin w skałach . *2 3.7. Głębienie szybów metodą bituminizacji skał *2 - 3.8. Chemiczne utwardzanie skał **.9. Elektrochemiczne utwardzanie skał *4 3.10. Głębienie szybów metodą zamrażania górotworu .... *4 Warunki stosowania *4 — Geologiczne i hydrogeologiczne rozpoznanie terenu *5 — Obliczenie ciśnienia górotworu na zamrożony cylinder *5 — Statyczne obliczenie grubości ścianki zamrożonego cylindra *6 — Otwory mroźne *7 — Korek na dnie szybu *8 — Wiercenie otworów mroź¬ nych *9 — Otwory kontrolne 610 — Montaż i demontaż rur mrożeniowych i zasilających 610 — Obieg cieczy oziębiają¬ cej 612 — Ilość zimna potrzebnego do zamrożenia skały 614 — Straty ci*ne 615 — Piwnica mroźna 616 — Urządzenia chłodnicze 616 — Urabianie skal zamrożonych 621 — Obu¬ dowa 6* — Obudowa betonitowa 623 — Stopy szybo¬ we 624 — Zbrojenie szybu 624 — Odmrażanie górotworu 624 3.*. Metoda wiercenia szybów f . ,625 Rdzeniowe wiercenie szybów 629 Dział VIII Systemy podziemnej ek*oatacji pokładów węgla prof. dr inż. W. Budryk Mgr inż. J. Piątkowski 1, Wia*ości ogólne . . 635 1.1. Klasyfikacja skał stropowych i spągowych ze względu na ek*oatację złóż 63 12. Klasyfikacja systemów ek*oatacji 636 13 Czynniki *ływające na wybór systemu ek*oatacji . . 641 Grubość pokładu 641 — Kąt nachylenia pokładu 642 — Wła¬sności skał stropowych 642 — Struktura pokładu 643 — Ro¬dzaj i stopień zmechanizowania robót 6* 2. Charakterystyka poszczególnych systemów ek*oatacji i wybie¬ rania • 64*.1. Systemy ścianowe podłużne w pokładach o małym nachyleniu 645 Uwagi ogólne o systemie 645 — Ek*oatacja z zawałem stro¬ pu 649 — Ek*oatacja z podsadzką suchą 651 — Ek*oata¬ cja z częściowym zawałem 6* — Ek*oatacja z podsadzką płynną 6* — Ek*oatacja z nogą 6* — Organizacja pra¬ cy 653 2.2. Systemy ścianowe podłużne w pokładach cienkich stromo na¬ chylonych . - 654 Uwagi ogólne o systemie 654 — Ek*oatacja z zawałem stro¬pu 6* — Ek*oatacja z podsadzką suchą pełną 656 — Eks*oatacja z podsadzką częściową 656 — Ek*oatacja z ła¬godnym ugięciem stropu 656 2.3. Systemy ścianowe poprzeczne . 657 2.4. Systemy filarowe ubierkowe 659 2.5. Systemy komorowe i komorowo-filarowe *4 2.6. Systemy zabierkowe *5 Systemy długich zabierek *5 — Systemy filarowe zabier¬kowe *8 2.7. Systemy krótkich filarów 673 2.8. Systemy ek*oatacji pokładów grubych ...... 674 Wybieranie warstwami 674 — Uwagi ogólne o systemie 674 — Wybieranie warstwami równoległymi do uławicenia pokła¬du 676 — Wybieranie warstwami w poprzek uławicenia 6* — Systemy komorowe z magazynowaniem urobku 680 — Wstecz¬ne wybieranie filarów z wyrobisk przygotowawczych 680 — System tarczowy 681 3. Ek*oatacja pod wartościowymi obiektami 682 3.1. *ływ ek*oatacji na powierzchnię 682 3.2. Dopuszczalne wielkości odkształceń powierzchni . . ' ''. . 685 Ź'l' Ek*oatacja z ochroną stropu przed opuszczaniem się . . 687 s.4. Kolejna ek*oatacja pojedynczych pokładów lub- warstw . 6* 3.5. Równoczesna ek*oatacja kilku pokładów . . . : . 6* 4. Ek*oatacja pokładów pod skałami wodonośnymi . i ".. ' . 691 4.1. Niedopuszczanie do powstawania szczelin w stropie . . . 691 4.2. Osuszanie warstw wodonośnych * 5. Ek*oatacja pokładów tąpiących . . . ' 693 5.1. Odprężenie pokładu 693 5.2. Czyste wybieranie pokładów . . . . . ". . . 693 5.3. System ek*oatacji . 694 5.4. Stosowanie podsadzki i zawału . . ' . 69*.5. Obudowa . . . .... . . . . . . . . . 69*.6. Zabezpieczenie ludzi przędą skutkami tąpań . ."- . . . 69*.7. Oznaki ostrzegawcze 69*. Ek*oatacja pokładów skłonnych do nagłych wyrzutów gazu i węgla 697 6.1. Wybieranie pokładów chroniących . . . \ . . .... 697 6.2. Czyste wybieranie węgla . . . . ... . . * 6.3. Odpowiedni system wybierania . . - .... . . . * 6.4. Stosowanie podsadzki i zawału - - * 6.5. Odgazowanie pokładów 6* 6.6. Petryfikacja pokładów węgla . ' '.'' • 6* 6.7. Strzelanie wstrząsające .' . . . . . . ' . .'.-". 6* 6.8. Inne sposoby zabezpieczenia załogi 6* 7. Ek*oatacja pokładów gazowych " . - . 7* 8. Ek*oatacja pokładów -skłonnych do samozapalenia ; . . . 704 8.1. Czyste wybieranie węgla . 704 8.2. Zwalczanie ciśnienia . . . ;'"'. . . . ' ; .-.--• 705 8.3. Podebranie pokładu . ... 705 8.4. Odpowiedni kierunek ek*oatacji i usytuowanie dróg wenty¬ lacyjnych .... 706 8.5. Dobranie odpowiedniego wymiaru pól i prędkości ich eks¬*oatacji -. ".""" ... . . . .707 9. Ek*oatacja pokładów podebranych ... ;." -.- -.. . . :-.- . 708 Literatura- . . . . . V" , . - . : - ;. - -; ' ./. . . *2 Dział IX Ek*oatacja złóż rud i soli Mgr inż. A. Bialaczewski 1. Występowanie rud w Polsce . . . . . *3 1.1. Rudy żelaza . .. . . ...... *3 1.2. Rudy manganu . . *6 1.3. Rudy cynkowo-ołowiane '. . . *6 1.4. Rudy miedzi . . . . : , , . -, . *7 Mgr inż. W. Wójcik 2. Ek*oatacja złóż rud żelaza . ,. . *8 2.1. Wia*ości ogólne . . ; .. . . . - . . .'. - "' . - *8 * Roboty przygotowawcze . . . - • ..'.".• *8 Rndzaie chodników *8 — Kształt i wymiary przekroju po¬przecznego chodników *9 — Prowadzenie chodników po¬ziomych 720 — Prowadzenie pochylni, upadowych i nadsię-włomów 724 — Organizacja robót chodnikowych 725 Mgr inż. W. Jankowski Mgr inż. W. Wójcik 2.3. Systemy ek*oatacji rud żelaza ...... . . . 727 Systemy ek*oatacji cienkich pokładów rudy żelaza -27 — Wybieranie filarowe 727 — Wybieranie ścianowe 731 — Sy¬ stemy ek*oatacji grubych pokładów rudy żelaza 738 — Wy¬ bieranie warstwami poziomymi 738 — Inne systemy wybie¬ rania 742 - . Mgr inż. W. Jankowski 2 4 Prowadzenie robót wybierkowych 743 Wiercenie otworów strzałowych 743 — Odstawa urobku 743 Mgr inż. W. Wójcik 2.5. Podsadzanie przestrzeni poek*oatacyjnej 743 2.6. Wskaźniki techniczno-ekonomiczne i wybór systemu ek*oa¬ tacji V . 7* 2.7. *ływ ek*oatacji na powierzchnię . . . . . . . . 74*.8. Hydrogeologia i odwadnianie 746 2.9. Zasady projektowania kopalń rud żelaza . . . . . . 747 3. Ek*oatacja rud metali nieżelaznych . . . . ... ... 749 3.1. Podział systemów ek*oatacji rud metali nieżelaznych . . 749 3.2. Wybór i ocena systemu ek*oatacji ........ 749 *ływ warunków górniczo-tochnicznych na obranie możli¬wych do zastosowania systemów ek*oatacji 749 — Metody postępowania przy wyborze systemu ek*oatacji 753 — Ocena porównawcza systemów ek*oatacji 754 — Przeciętne wskaź¬niki techniczno-ekonomiczne dla różnych systemów ek*oa¬tacji 7* — Współczynnik uzysku (ekstrakcji ze złoża) 756 — Wspóiczynnik ubożenia. rudy 756 — Współczynnik wzboga¬cania rudy 756 — Współczynnik ek*oatacji 756 3.3. Systemy ek*oatacji pokładowych złóż rudy miedzi ., . .- 758 Geologia i tektonika złoża 758 — Ogólne uwagi o stosowa- - - nych systemach wybierania i urabianiu 759 — Wybieranie ścianowe podłużne z ugięciem stropu 759 — Wybieranie ścia- " nowe poprzeczne z podsadzką płynną 761 — Wybieranie ścia¬ nowe podłużne z zawałem stropu 762 — Wybieranie warstwa¬ mi poziomymi w poprzek rozciągłości złoża z podsadzką ręcz¬ ną 762 — Mechanizacja robót ek*oatacyjnych 763 — Wskaź¬ niki techniczno-ekonomiczne 764 Mgr inż. A. Tatara 3.4. Systemy ek*oatacji gniazdowo-pokładowych rud cynkowo- -oło wianych .... . 7* Wybieranie jednowarstwowe 7* — Wybieranie zabierkami z zawałem stropu 767 — Wybieranie zabierkami z podsadzką suchą 7* — Wybieranie ścianami *2 — Wybieranie wielo¬warstwowe *3 — Wybieranie zabierkami z góry w dół, z za- wałem stropu *3 — Wybieranie zabierkami z dołu do góry z podsadzką *5 -— Wybieranie filarów ochronnych *5 — Wybieranie zabierkami *8 — Wybieranie ubierkami 781 — Wskaźniki techniczno-ekonomiczne ek*oatacji złóż rud cyn-kowo-olowianych 782 Mgr inż. W. Wójcik 4. Ek*oatacja odkrywkowa rud : . .. . -,- . 783 4.1. Warunki stosowania ek*oatacji odkrywkowej . . .. ' . 783 4.2. Zastosowanie ek*oatacji odkrywkowej 784 Mgr inż. A. Daniec Mgr inż. J. Woydechowski 5. Ek*oatacja złóż soli . 786 5.1. Uwagi wstępne , ., '. 786 5.2. Charakterystyka skał solnych . . . . . . . . . 7* Własności mechaniczne skał solnych 7* — Uwagi o zacho¬ waniu się skał solnych w czasie zgniatania 789 — Oblicze¬ nia wytrzymałościowe 790 — Tąpania 792 5.3. Uwagi ogólne o ek*oatacji soli . . ' . ..'.;.. .". 793 5.4. Zasady wiercenia otworów podziemnych , . . . "..'..; 793 Wiercenie urządzeniem typu Craelius 794 — Wiercenie wier¬ tarkami górniczymi 795 — Układ otworu wyprzedzające¬ go 797 — Układy otworów strzałowych przy drążeniu chod¬ ników 797 — Wiercenie otworów strzałowych w komo¬ rach 7* — Pogląd na zasady wiercenia i strzelania 8* — Transport urobku 801 — Maszyny do urabiania mechanicz¬ nego 801 5.5. Roboty przygotowawcze 801 5.6. Zasady ek*oatacji systematycznej 803 Uwagi ogólne 803 — Przewietrzanie 804 — Opis ek*oatacji systemem komorowym całego wysadu 804 5.7. Odwadnianie kopalń soli . . . . '.,- . .... 807 Dopływy „dzikie" 807 — Tamy wodne 809 5.8. Szyby solne 812 Uwagi geologiczne 812 — Otwory wiertnicze 813 — Lokali¬zacja szybu 814 — Pogłębianie szybów 814 — Obudowa szy¬bów 815 — Nadzór i utrzymanie szybów 81*.9. Zasady systematycznej produkcji solanki . . . : . ;"'. 816 5.10. Zawartość soli w solance -. . ..'-:.. 817 5.*. Roboty natryskowe '.-..- .: . . 819 5.12. Komory ługownicze . i . . 821 5.13. Otwory ługownicze . . . 824 Otwory wiertnicze 825 — Ciągi otworów 827 — Ługowanie z poduszką powietrzną; 827 — Otwory z ruchem wody opada¬jącym 828 — Otwory z podziemi 829 5.14. Rozpuszczanie urobku . 830 5.15. Wydobywanie solanki i jej magazynowanie . ... . 831 Spust solanki 831 — Zbiorniki 8* 5.16. Prowadzenie robót przygotowawczych przy ek*oatacji mokrej , . ...'.. 8**anowanie ek*oatacji mokrej 834 Literatura ..... ., . . , . 836 Część 2 tomu II Dział X Odstawa Prof. mgr inż. W. Lesiecki 1. Klasyfikacja transportu podziemnego . . 839 2. Schematy transportu kopalnianego 841 3. Odstawa ręczna ....... 845 4. Odstawa zgarniarkami 846 4.1. Opis budowy zgarniarek 846 4.2. Zastosowanie zgarniarek w kopalniach 8* 4.3. Zabudowa i przenoszenie zgarniarek 85*.4. Konserwacja zgarniarek . . 8* 4.5. Zalety i wady odstawy zgarniarkami 8* 4.6. Zasadnicze obliczenia odstawy zgarniarkami 856 5. Odstawa własnym ciężarem 859 5.1. Zsuwnie . 859 5.2- Zsypnie 863 5.3. Konserwacja urządzeń odstawy własnym ciężarem . . . 86*.4. Zalety i wady odstawy własnym ciężarem 86*.5. Zasadnicze obliczenia odstawy własnym ciężarem . . . 8* 6. Odstawa przenośnikami wstrząsanymi , . . 867 6.1. Opis budowy przenośników wstrząsanych 867 6.2. Zastosowanie przenośników wstrząsanych w kopalniach . . 879 6.3. Zabudowa i przekładka przenośników wstrząsanych ... . *0 6.4. Konserwacja przenośników wstrząsanych *2 6.5. Zalety i wady odstawy przenośnikami wstrząsanymi . . . *2 6.6. Zasadnicze obliczenia odstawy przenośnikami wstrząsanymi . *3 Doc. mgr inż. T. Kubiczek 7. Odstawa przenośnikami zgrzebłowymi przesuwającymi . . . *4 7.1. Opis budowy przenośników zgrzebłowych przesuwających (lekkich i pancernych) *4 7.2. Zastosowanie zgrzebłowych przenośników przesuwających w kopalniach 894 7.3. Układanie i przekładka zgrzebłowych przenośników przesu¬ wających 895 7.4. Konserwacja zgrzebłowych przenośników przesuwających 896 1 7.5. Zalety i wady zgrzebłowych przenośników przesuwających 898 1 7.6. Zasadnicze obliczenia odstawy zgrzebłowymi przenośnikami przesuwającymi 8* 8. Odstawa przenośnikami zgrzebłowymi hamującymi .... 902 8.1. Opis budowy przenośników zgrzebłowych hamujących . 902 ' 8.2. Zastosowanie przenośników zgrzebłowych hamujących w kopalniach 906 8.3. Ustawianie i przekładka przenośników zgrzebłowych ha¬ mujących 90* 8.4. Konserwacja przenośników zgrzebłowych hamujących . . 908 I 8.5. Zalety przenośników zgrzebłowych hamujących . . . 909 I 8.6. Zasadnicze obliczenia odstawy przenośnikami zgrzebłowymi hamującymi - 909 1 9. Przenośniki zgrzebłowe ładujące 910 1 9.1. Wykorzystanie przenośników pancernych do samoładowania urobku . 910 I 9.2. Przenośnik samoładujący ROK 9* I Opis budowy 9* — Zastosowanie 912 — Przesuwanie prze¬nośnika ROK 913 — Konserwacja przenośnika ROK 913 9.4. Zasadnicze obliczenia samoczynnego ładowania na przenoś¬ niki zgrzebłowe ładujące 914 I 10. Odstawa przenośnikami taśmowymi 915 I 10.1. Opis budowy przenośników taśmowych 916 10.2. Zastosowanie przenośników taśmowych w kopalniach . . 924 10.3. Ustawianie i przekładka przenośników taśmowych . . . 925 I 10.4. Konserwacja przenośników taśmowych 930 *0-5. Zalety i wady odstawy przenośnikami taśmowymi . . 931 I 10.6. Zasadnicze obliczenia odstawy przenośnikami taśmowymi . 934 I *. Odstawa przenośnikami taśmowo-łańcuchowymi i taśmowo-lino- wymi ... - 939 I 12. Odstawa przenośnikami płytowymi - . 941 I 12.1. Opis budowy przenośników płytowych 94*2.2. Zastosowanie przenośników płytowych 9* j 12.3. Ustawianie przenośników płytowych . . 9* 12.4. Konserwacja przenośników płytowych 9* 12.5. Zalety i wady przenośników płytowych .... . 94S 12.6. Zasadnicze obliczenia odstawy przenośnikami płytowymi . 946 i Literatura 948 Dział XI Przewóz dołowy Doc. mgr inż. J. Zyzak • i 1. Tory kopalniane i ich części składowe 9* j 1.1. Szyny kopalniane 9* I 1.2. Układanie torów 957 I 1.3. Przykłady układania torów w chodnikach zmechanizowanych 9* I 2. Wozy kopalniane . - • ' 968 21 Rodzaje wozów kopalnianych 968 H Konserwacja wozów ; T 970 i.Z. Opory jazdy (opory trakcji) • . /; 970 3. Przewóz ręczny i konny . . . .s . 975 :4. Przewóz zmechanizowany 976 4.1. Przewóz linowy ...... 976 4.2. Rodzaje przewozu linowego . . . . . . 978 4.3. Wyposażenie elektryczne kołowrotów . . , *1 4.4. Popychaki wozów '.''.'";. Mgr inż. S. Pasierbiński 5. Lokomotywy kopalniane . . . . ... • • s *4 5.1. Wielkości i typy lokomotyw kopalnianych elektrycznych , przewodowych prądu stałego . • , , *4 5.2. Wyposażenie elektryczne lokomotyw przewodowych typu Ld **.3. Obliczenia trakcyjne 9" 5.4. Hamowanie pociągu 1*0 5.5. Cykliczność pracy kolei kopalnianych 1*3 5.6. Charakterystyki trakcyjne lokomotyw typu Ld . '; . . 1*8 5.7. Lokomotywy kopalniane ognioszczelne typu Karlik . ,. 1012 5.8. Lokomotywy spalinowe . . . 1013 5.9. Lokomotywy powietrzne . .; . 101*.10. Zajezdnie lokomotyw kopalnianych . 1017 6. Sieć trakcyjna 1018 6.1. Sieć górna 1018 6.2. Sieć dolna * 7. Podstacje trakcyjne . . ".".': ; 10* 8. Zdalne sterowanie ruchem pociągów . . . ' / . .- . . 1026 Literatura , 1028 Dział XII . Wyciągi szybowe Prof. dr inż. Oktawian Popowicz 1. Wia*ości ogólne 1029 1.1. Określenia wyciągów szybowych . . . ". . . -. . ' 1029 1.2. Momenty statyczne ...... 1030 1.3. Opory ruchu w szybie ~. .-''.. . 1032 1.4. Momenty dynamiczne i wypadkowe 10* 1.5. Wykresy jazdy " 1034 1-6. Wydajność, sprawność i moc szybowa . . .''": . . 1038 2. Napędy lin 1039 2.1. Rodzaje urządzeń do napędu lin . . . . . ... 1030 2.2. Warunki prawidłowego układania się liny na organach pędnych 1039 2.3. Koła pędne .-. . 1041 3. Liny 1047 3.1. Wia*ości ogólne o linach 1047 3.2. Obliczanie lin . 10* 3.3. Ocena stanu 105*. Wyciągi wielolinowe 1056 4,1. Rodzaje i zasada działania wyciągów wielolinowych . . 1056 5. Zawiesia 1061 5.1. Określenia i wymagania stawiane zawiesiom .... 1061 5.2. Zawieszenia jednolinowe 1061 5.3. Zawieszenia wielolinowe 10* 5.4. Zawieszenia liny wyrównawczej 1067 6. Spadochrony 1068 6.1. Określenia i wymagania . . . . »-. 1068 6.2. Hamulce spadochronów 1068 6.3. Wyzwalacze 1069 6.4. Konstrukcje spadochronów . . . 1069 7. Klatki i skipy 1076 7.1. Klatki zwyczajne 1076 : - 7.2. Klatki wywrotne .."...'...."... 1080 7.3. Skipy 1081 8. Prowadniki szybowe ( 1085 8.1. Zadania i rodzaje 1085 8.2. Opory ruchu na prowadnikach 1090 8.3. Uderzenia na prowadniki 1091 9. Wieże szybowe 1092 9.1. Zadania, ciężary i wytrzymałość wież 1092 9.2. Systemy wież stalowych 1092 9.3. Określenie wysokości wież i odstępu od szybu . . . 1094 9.4. Konstrukcja wież 1095 9.5. Zamknięcie otworu szybowego 1096 10. Koła kierujące . 1098 10.1. Zadania i dobór wielkości . 1098 10.2. Wytrzymałość 10* 10.3. Konstrukcja kół kierujących . . *01 *. Koła pędne . . *03 *.1. Zastosowanie i rodzaje kół pędnych ... . . . *03 *.2. Wytrzymałość ,.. .. *03 *.3. Konstrukcja kół pędnych .... *06 12. Bębny " . ** 12.1. Rodzaje bębnów ** 12.2. Wytrzymałość *13 12.3. Konstrukcja bębnów ": *19 12.4. Wały *20 *2*3. Hamulce 13.1. Zadania i rodzaje *2*3 2. Obliczenia siły i pracy hamowania ** 13.3. Napędy hamulców *25 * 9*4. Napędy wyciągów 14.1. Napędy maszynami tłokowymi . *2*4.2. Napędy elektryczne *29 15. Rozchód energii w ruchu wyciągów *36 15.1. Zapotrzebowanie energii i straty *36 16. Redukcja obrotów *42 16.1. Przeniesienia zębate *42 16.2. Przeniesienia hydrauliczne *43 Dodatek *46 Dział XIII Przewietrzanie kopalń Doc. dr inż. H. Bystroń 1. Atmosfera kopalniana *5*.1. Powietrze atmosferyczne i kopalniane *5*.2. Tlen ** 1.3. Azot H* 1.4. Dwutlenek węgla *53 1.5. Tlenek węgla ** 1.6. Tlenki azotu ... ... *58 1.7. Siarkowodór i dwutlenek siarki *58 1.8. Para wodna *59 1.9. Radon *6*.10. Pył i metan *62 1.*. Fizyczne własności powietrza kopalnianego .... *62 Ciężar właściwy, objętość właściwa, temperatura *62 — Ciepło parowania i kondensacja *64 — Ciepło sprężania i ekspansji ** — Ciepło utleniania *67 — Ciepło po¬wstające wskutek stosowania energii roboczej w kopal¬ni *68 — Ciepło górotworu *69 1.12. Klimatyczne warunki pracy w kopalni ** Fizjologiczne działanie klimatycznych warunków pra¬cy ** — Chłodzące działanie prądu powietrza *73 — Ogrzewanie powietrza i związane z tym zaburzenia wen¬tylacyjne *78 — Środki i możliwości stworzenia dobrych klimatycznych warunków pracy w kopalni głębokiej *80 1.13. Obliczenie koniecznej ilości powietrza dla kopalni . . *89 Konieczna ilość powietrza według załogi *89 — Konieczna ilość powietrza według wydobycia *90 2. Ruch powietrza w kopalni *91 2.1. Przewietrzanie wyrobisk kopalnianych *91 2.2. Systemy rozprowadzania powietrza i ich odwzorowanie . *91 2.3. Prędkość i wydatek prądu powietrza *93 2.4. Równanie ruchu powietrza w kopalni . . ... *9*.5. Rodzaje przepływów w kopalni . . *98 2.6. Depresja mechaniczna ** 2.7. Depresja naturalna i ci*na 12* 2.8. "Wzory na spadek naporu wskutek oporów tarcia i wzory na . (równomiernie rozłożony) opór wyrobiska 1203 2.9. Aerodynamiczne współczynniki oporu ruchu powietrza w kopalni 1204 2.10. Opory lokalne i czołowe . 1208 2.*. Jednostki stosowane w przewietrzaniu kopalń .... 1209 Jednostki oporu 1209 — Jednostki charakteryzujące łatwość przewietrzania 1210 — Wybór jednostek 12* 2.12. Szeregowe połączenie elementów 12* 2.13. Równoległe połączenie elementów 121*.14. Sieć wentylacyjna 1214 Klasyfikacja systemów przewietrzania 1214 — Prawa prze¬pływu powietrza w sieci wentylacyjnej 1216 — Sposoby kre¬ślenia schematów przewietrzania 1217 — Rozwiązywanie sy¬stemu przewietrzania 1*1 — Kierunki prądów w systemach przewietrzania 1234 2.15. *ływ depresji ci*nej i ucieczek powietrza na przewie¬ trzanie kopalń 1236 2.16. Wentylatory 1237 Podział wentylatorów 1237 — Charakterystyka wentylato¬ra 1238 — Charakterystyka sieci 1239 — Praca wentylatora w sieci 1239 — *ływ elementu na przewietrzanie syste¬mu 12* — Stabilność pracy wentylatorów w sieci 1247 3. Rozprowadzenie powietrza w kopalni . . . . . . . 12* 3.1. Zasady rozprowadzenia powietrza w kopalni .... 12* Przewietrzanie wznoszące 12* — Przewietrzanie prądami niezależnymi i rejonowymi. Racjonalność rozprowadzenia powietrza 12* — Dobór systemu rozprowadzenia powie¬ trza 1253 — Rodzaje prądów powietrznych i ich zabezpie¬ czenia 12* 3.2. Urządzenia wentylacyjne . . 1258 Tamy odgradzające 1256 — Zamknięcia szybów 1257 — Ta¬my regulacyjne 1257 — Tamy bezpieczeństwa, tamy poża¬rowe i mosty wentylacyjne 1258 3.3. Regulacja systemów przewietrzania 1259 Zwiększenie lub zmniejszenie wydatku prądu 12* — Spo¬soby regulacji systemu przewietrzania 1262 3.4. Dobór wentylatora 1267 Kanał wentylatora 1267 — Dobór parametrów wentylato¬ra 1269 — Dobór wentylatora ze względu na szumy 1270 — Rewersja wentylacji i drogi ucieczkowe 12Y1 3.5. Wentylacja lokalna 1275 Przewietrzanie wyrobisk wybierkowych 1276 — Przewie¬trzanie robót przygotowawczych 1276 — Przewietrzanie skła¬dów i komór 1283 — Przewietrzanie wyrobisk zatrzymanych czasowo lub na stałe 1284 3 6 Kontrola stanu przewietrzania 1286 Kontrola prądów powietrznych 1286 — Odwzorowanie sy¬stemu przewietrzania 1287 — Odpowiedzialność za przewie¬trzanie kopalni 1287 Literatura 1289 Dział XIV Pożary podziemne Doc. dr inż. H. Bystroń 1. Powstanie pożarów podziemnych 129*.1. Niebezpieczeństwo pożarów podziemnych 129*.2. Pojęcie pożaru podziemnego i warunki palenia się, przy¬ czyny i miejsca pożaru . - 129*.3. Pożary z przyczyn zewnętrznych 1293 1.4. Utlenianie 1294 1.5. Samozagrzewanie i samozapalenie 1296 1.6. Teorie samozapalności 129*.7. Wewnętrzne czynniki warunkujące samozapalność . . . 1298 1.8. Klasyfikacja węgli według skłonności do samozapalenia , 13* 1.9. Powstanie i skład gazów pożarowych 1302 1.10. Gazy pożarowe w różnych stadiach pożaru 1303 1.*. Wybuchy gazów pożarowych 1304 1.12. Ognie wtórne . 1306 1.13. Wczesne wykrywanie pożarów 1307 2. Wentylacja pożarowa . 1313 2.1. Niebezpieczeństwo zaburzeń wentylacyjnych w czasie pożaru 1313 2.2. Pożary podziemne jako źródła depresji 1313 2.3. Pożary podziemne jako źródła wydzielania się znacznych ilo¬ ści gazów 131*.4. Prądy wsteczne 1316 2.5. *ływ pożaru na zmianę kierunków prądów ...-. 1316 2.6. Wentylacyjne środki dla zabezpieczenia się przed zmianami kierunków prądów pod *ływem działania pożaru . . . 1320 Środki stosowane w kopalniach przewietrzanych prądami wznoszącymi 1320 — Środki stosowane w kopalniach prze¬ wietrzanych prądami schodzącymi 1329 2.7. *ływ pożaru na pracę wentylatora głównego .... 1*0 2.8. Wybuchy w czasie pożarów 1*2 3. Zapobieganie powstaniu pożarów . 1*6 3.1. Znaczenie profilaktyki w walce z zaognieniem .... 1*6 3.2. Środki dla uniknięcia pożarów z przyczyn zewnętrznych . 1*6 3.3. Środki dla zmniejszenia pożarów z powodu samozapalności 1*8 3.4. Środki wentylacyjne dla zmniejszenia zaognienia . . . 1341 Środki wentylacyjne dla wyrównania ciśnień w zrobach pól wyek*oatowanych 1341 — Usytuowanie dróg wentylacyj¬ nych 1346 3.5. Zapobieganie powstaniu pożarów w kopalniach pirytu , . 1349 4. Środki dla walki z pożarami 13* 4.1.*an zwalczania pożarów 13* 4.2. Organizacja służby przeci*ożarowej 1351 4.3. Sygnalizacja pożarowa 1351 4.4. Urządzenia i środki na dole do bezpośredniego tłumienia pożaru 13* 4.5. Podziemne komory przeci*ożarowe 13* 4.6. Pociągi przeci*ożarowe 13* 4.7. Tamy bezpieczeństwa 1356 Rozmieszczenie tam bezpieczeństwa 1356 — Dodatkowe za¬bezpieczenia prądów schodzących 1358 5. Gaszenie pożarów podziemnych 1362 5.1. Uruchomienie*anu zwalczania pożaru ...'... 1362 5.2. Ratowanie ludzi 1363 5:3. Określenie miejsca pożaru i dojścia do niego .... 136*.4. Usunięcie zadymienia i zabezpieczenie kopalni przed zady¬ mieniem 13* Zadymienie kopalni bez zakłócenia pierwotnych kierunków pra.dów 13* — Zadymienie kopalni wskutek zakłócenia pier¬wotnych kierunków prądów 1368 5.5. Gaszenie pożarów , 13* 5.6. Wybór miejsca dla tam pożarowych 1376 5.7. Rodzaje tam 13* 5.8. Kolejność zamykania tam i środki ostrożności .... 1379 5.9. Gaszenie przez wyrównanie ciśnień 1381 5.10. Nadzór nad tamami 1381 5.*. Obserwacja pola pożarowego 1382 5.12. Otwieranie i zacieśnianie pól pożarowych 138*.13. Gaszenie pożarów zwałów 13* Literatura 1389 Dział XV Metan i pyl Kand. nauk teckn. mgr inż. J, Tarnowski i 1. Metan 1393 1.1. Własności metanu 1393 1.2. Pochodzenie metanu i rzeczywiste spotykane ilości metanu 1394 1.3. Wydzielanie metanu 1398 1.4. Zakres wydzielania metanu spowodowanego robotami gór¬ niczymi 13* Roboty przygotowawcze 13* — Roboty wybierkowe 14* —' Miejsca wydzielania się metanu podczas wybierania ścia¬nami i *ływ tego wydzielania na wydobycie 1406 1.5. Odgazowanie pokładów 1409 1.6. Wyrzuty gazu 1412 1.7. Określenie gazowości pokładów - 1414 Eadanie gazowości pokładów z wyrobisk dołowych 1414 — Badanie gazowości pokładów za pomocą otworów wiertni¬czych z powierzchni 1417 Prof. dr inż. W. Cybulski 2. Wybuchy pyłu węglowego i ich zwalczanie . 1421 2.1. Wstęp , 1421 *. Czynniki, od których uzależniona jest możliwość wybuchu pyłu oraz jego przebieg 1421 Oznaczanie stopnia wybuchowości pyłu węglowego 14* — Jakość pyłu pod względem chemicznym i fizycznym 14* — Ilość pyłu 1426 — Lotność pyłu i warunki dyspersji 1427 — Obłok pierwotny 1428 — Inicjał wybuchu 1428 — Zasięg zapylenia wyrobisk 1429 — Warunki wyrobisk 1430 — Obec¬ność metanu w powietrzu wyrobiska 1431 2.3. Dane charakterystyczne wybuchów pyłu węglowego . . 1431 2.4.. Skutki wybuchów pyłu węglowego 143*.5. Linie obrony przeciw wybuchom pyłu węglowego . . . 1432 Pierwsza linia obrony — zwalczanie pyłu w miejscu jego powstania 14* — Druga linia obrony — zwalczanie zapo¬czątkowania wybuchu 1434 — Trzecia linia obrony — prze¬ciwdziałanie rozwojowi wybuchu 1436 — Czwarta linia obro¬ny — ograniczenie zasięgu wybuchu 1*0 Literatura 1*5 Dział XVI Podsadzka Koordynator mgr inż. F. Jopek Mgr inż. T. Srokowski 1. Podsadzka płynna 1**.1. Materiały podsadzkowe i ich własności 1*7 Rodzaj materiałów podsadzkowych 1*7 — Własności fizycz¬ne materiałów podsadzkowych 1*7 ~ Utwardzanie podsadz¬ki płynnej 1456 Mgr inż. F. Surowiak 1.2. Urządzenia na powierzchni 1457 Wstęp 1457 — Piaskownie 1457 — Transport materiału pod¬sadzkowego 14* — Podsadzkownia 1461 Mgr inż. T. Srokowski 1.3. Rurociągi podsadzkowe 1468 Typy stalowych rur podsadzkowych 1468 — Zabudowanie rurociągów podsadzkowych 1468 — Zużycie rur podsadzko¬wych 14* — Teoria ruchu mieszaniny podsadzkowej 1474 — Pojęcia podstawowe 1475 — Stosunek mieszaniny podsadzko¬wej e 1476 — Obliczenie największej wydajności rurociągu podsadzkowego 1478 — Wybór średnicy rurociągu podsadz¬kowego 1481 — Praca rurociągu podsadzkowego 1482 — Współzależność między maksymalną odległością podsadzania i rozporządzalną wysokością naporu 1483 — Zatkania ruro¬ciągu podsadzkowego 1485 Mgr inż. A. Wąsik 1.4. Tamy podsadzkowe i inne urządzenia w wyrobiskach pod¬ sadzanych 1487 Rodzaje tam podsadzkowych 1487 — Budowa tam podsadz¬kowych 1490 — Urządzenia do odpuszczania i odprowadzania . wody podsadzkowej w czasie podsadzania 1493 1.5. Podsadzanie wyrobisk i odprowadzanie'wody podsadzkowej 1494 Mgr inż. F. Surawiak 1.6. Podziemne osadniki podsadzkowe 1*2 Wstęp 1*2 — Osadniki polowe 1*3 — Osadniki główne 1513 Mgr inż. A. Wąsik 2. Podsadzka mechaniczna —- sucha 1*3 2.1. Podsadzka dmuchana 1*3 Aparaty do podsadzki dmuchanej 1*3 — Działanie podsa-dzarek 1*4 — Rurociągi podsadzkowe 1*5 — Materiał uży¬wany do podsadzki dmuchanej 1*8 — Wydajność podsadzki dmuchanej 1*9 — Organizacja pracy przy podsadza¬niu 1*9 — Zatkania rurociągu 1530 2.2. Podsadzka miotana 1530 Mgr inż. T. Srokowski 3. Koszty podsadzania i wskaźniki techniczno-ekonomiczne . . 1532 3.1. Podsadzka płynna 1532 Koszty podsadzania 1532 — Wskaźniki techniczno-ekono¬miczne 1537 3.2. Porównanie kosztów i wskaźników techniczno-ekonomicz- nych różnych rodzajów podsadzania 1538 Literatura ". 1542 Dział XVII Odwadnianie Doc. mgr inż. J. Walewski 1. Sposoby ograniczenia lub zamknięcia dopływu wód do kopalni 1545 1.1. Wielkość naturalnego dopływu wód kopalnianych . . . 1545 1.2. Środki zapobiegawcze na powierzchni 1546 1.3. grodki zapobiegawcze w kopalni 154*.4. Tamowanie wyrobisk 1*1 Rodzaje tam wodnych 1*1 — Lokalizacja tam wod¬nych 15* — Budowa i obliczanie tam wodoszczelnych 15* 2. Odprowadzanie i usuwanie wód kopalnianych ..... 156*.1. Osuszanie górotworu przed rozpoczęciem ek*oatacji . . 156*.2. Samoczynny odpływ wód podziemnych do komory pomp . 1564 2.3. Wyrobiska odwadniające 15* Ścieki wodne 1567 — Sztolnie wodne 15* — Chodniki wod¬ne 15* — Zbiorniki wodne przy komorze pomp 1574 — Ko¬mory pomp 1586 3. Zatopienie kopalń • ...... . . 1*1 3 1 Przyczyny zatopienia kopalń . . ' 1*1 3J2. Odwadnianie zatopionych kopalń . . .- 1*1 Mgr inż. R. Kotarba ;.-.: ,iUr.-- 4. Pompy • • 1*3 4.1. Pompy tłokowe . '. 1*3 Wysokość ssania i wysokość podnoszenia 1*3 — Podział pomp tłokowych 1*6 — Wielkości charakterystyczne pomp 1*8 — Badanie pompy 1*9 — Wykres indykatorowy pompy 1610 — Regulacja pomp tłokowych 1612 4.2. Pompy odśrodkowe 1612 Charakterystyka pomp odśrodkowych 1614 — Opis wytwa¬rzanych pomp odśrodkowych1 dła odwadniania 16* 4.3. Pompy specjalne 1627 Podział pomp specjalnych 1631; 5. Rurociąg-i 164*.1. Rury i ich łączenie 164*.2. Średnica rurociągu i grubość ścianki rury 1646 ; 5.3. Wydłużanie rurociągu . ' 16* 5.4. Rurociąg ssawny 1651 5.5. Rurociąg tłoczny . -. 16* 5.6. Czyszczenie rurociągów 16* 6. Wyposażenie komory pomp odwadniania głównego . ... 1657 6.1. Fundamenty w komorze pomp 1657 6.2. Przewietrzanie komory pomp i rozdzielni 1657 6.3. Układ rurociągów w komorze 1*0 6.4. Transport pomp i silników . '. 1*1 7. Praca pomp " 1*2 7.1. Współpraca pomp . . . . . .- 1*2 7.2, Regulacja pomp . . 1*7 Literatura -. . . J6* Dział XVIII Powietrze sprężone Doc. mgr inż. Z. Zwierzycki 1. Powietrze sprężone jako nośnik energii 1673 2. Sprężarki : lg74 2.1. Sprężarki tłokowe 1674 Teoretyczny cykl pracy w cylindrze 1674 — Teoretyczna moc sprężarki 16* — Cykl rzeczywisty w cylindrze 1679 — Nie¬dokładności sprężarki 1679 — Wydajność, objętość cylin-aryczna, sprawność wolumetryczna sprężarki 1681 — Moc \JPn°s6 sPrżarki 682 — Sprężanie wielostopnio-t,:w,błW — konstrukcja sprężarek 1684 — Sposób pracy iiOKow 1684 — Ilość i rozmieszczenie cylindrów 1685 — ~™ri Prędkość tłoków i ciężar jednostkowy 1687 — Roz¬rząd powietrza 16* - Chłodzenie sprężarki 1689 - Smaro- Zbinrr.f1.1689 ~ NaPSd i regulacja wydajności 1690 -Diorniki powietrzne 1691 2.2. Sprężarki rotacyjne łopatkowe 1* Praca sprężarki 1* — Konstrukcja sprężarki 1693 2.3. Sprężarki odśrodkowe 1694 Zasada działania, ogólne równanie pracy 1694 — Straty i moc 1695 — Prędkość gazu w wirniku 1696 — Charakte¬rystyka sprężarki 1697 — *ływ prędkości i ciśnienia ssania na pracę sprężarki 16* — Krzywe przeciwciśnienia, opór sieci 17* — Konstrukcja sprężarek odśrodkowych 1701 3. Sieć powietrza sprężonego . . 1705 3.1. Przesyłanie powietrza sprężonego 1705 3.2. Spadek ciśnienia 1705 3.3. Obliczenia rurociągów rozgałęzionych 1709 3.4. Straty ilościowe przez nieszczelność rurociągów . . . 17* 3.5. Schematy sieci 1*2 3.6. Ogólne uwagi o budowie sieci 1*4 3.7. Odwadnianie sieci t . 1*5 4. Odbiorniki powietrza sprężonego ......... 1*6 4.1. Zasada pracy silników wyporowych 1*6 4.2. Silniki tłokowe 1*9 Ogólne dane o konstrukcji silników 1721 — Napędy prze¬nośników wstrząsanych 1724 — Narzędzia mechaniczne po¬wietrzne 172*.3. Silniki zębate 1726 Charakterystyki silników zębatych 1732 — Konstrukcja sil¬ników zębatych 1732 4.4. Silniki łopatkowe 17* Zastosowanie 173*. Wskaźniki i kontrola gospodarki powietrznej . . . ... . 1736 5.1. Sprawność urządzeń powietrza sprężonego 1736 5.2. Wskaźnik zużycia powietrza sprężonego 1737 5.3. Wskaźnik energetyczny pracy sprężarek . 1738 . 5.4.*anowanie zapotrzebowania powietrza 1738 5.5. Kontrola gospodarki powietrznej 1739 5.6. Pomiar przepływu za pomocą zwężki 1739 5.7. Normy pomiaru zwężką 1740 5.8. Okresowa kontrola elementów instalacji powietrznej . . 1745 Badanie szczelności rurociągów 1745 — Badanie spręża¬ rek 1746 — Ocena zużycia energii przez sprężarki 1749 — Kontrola napędów powietrznych 17* — Wskaźnik szczel¬ ności 17* Dział XIX Urządzenia elektryczne podziemne i oświetlenie Doc. mgr inż. W. Gluziński 1. "Wia*ości ogólne 175*.1. Podział pomieszczeń dla kopalnianych urządzeń elektrycznych 1751 Pomieszczenia bezpieczne pod względem wybuchowym 17* — Pomieszczenia niebezpieczne pod względem wybucho¬wym 17* — Pomieszczenia niebezpieczne ze względu na możliwość rażenia 17* — Pomieszczenia ruchu elektrycz¬nego 1753 12. Rodzaje budowy maszyn i aparatów elektrycznych . . 1753 Urządzenia o budowie okapturzonej 1754 — Urządzenia o bu¬dowie wzmocnionej 17* — Urządzenia o budowie ognio-szczelnej 17* — Urządzenia z osłoną olejową oraz urządze¬nia o budowie specjalnej 1756 1.3. Podział urządzeń elektrycznych pod względem charakteru pracy 175S 1.4. Unifikacje urządzeń elektrycznych 1756 Unifikacja napięć i systemów podziemnych sieci elektrycz¬nych 1757 — Unifikacja aparatów, maszyn i przewodów 1759 2. Urządzenia rozdzielcze wysokiego napięcia 17* 2.1. Przeznaczenie i podział rozdzielni podziemnych ..... 17* 2.2. Rodzaje budowy rozdzielni wysokiego napięcia .... 1761 Rozdzielnie okapturzone typu szafowego 1761 — Rozdzielnie przeciwwybuchowe 1761 2.3. Rozdzielnie przyszybowe 1762 Wyposażenie rozdzielni przyszybowych 1762 — Komory roz¬dzielni przyszybowych 1764 2.4. Rozdzielnie oddziałowe 1764 Unifikacja rozdzielni oddziałowych 1764 — Okapturzone szafy rozdzielcze typu SOO6 1765 — Szafy końcowe typu SOOP6 17* — Szafy przelotowe typu SOOT6 1767 — Komo¬ry i wnęki dla rozdzielczych szaf zunifikowanych 1767 3. Transformatory kopalniane 1769 3.1. Rodzaje budowy transformatorów kopalnianych .... 1769 Transformatory olejowe o budowie normalnej i wzmocnio¬ nej 1769 — Okapturzone przewoźne stacje transformatoro¬ we 17* — Ognioszczelne transformatory przewoźne *72 — Przenośne transformatory przodkowe 1**.2. Wyposażenie strony górnego i dolnego napięcia transforma¬ torów oddziałowych 1**.3. Obliczanie mocy transformatorów oddziałowych .... 1*4 3.4. Lokalizacja transformatorów w oddziale 1*5 3.5. Komory transformatorów stacyjnych . . . .... . 1*6 4. Urządzenia rozdzielcze i łączniki niskiego napięcia . . ." . - 1*8 4.1. Rodzaje i przeznaczenie kopalnianej aparatury łączeniowej niskiego napięcia 1*3 4.2. Okapturzone rozdzielnie skrzynkowe ....... 1*9 4.3. Przeciwwybuchowe rozdzielnie niskiego napięcia . . . 1780 Typowe łączniki i zestawy kopalniane 1781 Wyłączniki stycznikowe typu KWS 1781 — Wyłączniki stycz-mkowe typu SWS 1783 — Transformatorowe zestawy wier-larKowe 1784 — Łączniki wtykowe do przewodów opono¬wych 1785 4-5. Zasady doboru aparatury łączeniowej 1785 3. Napędy elektryczne maszyn i urządzeń dołowych 17* 5.1. Cechy napędu elektrycznego 17* Charakterystyki mechaniczne i elektryczne, silników asyn-chronicznych 17* — Moc silników elektrycznych dla róż¬nych rodzajów pracy 1789 5.2 Rodzaje budowy silników elektrycznych 1790 Silniki o budowie zamkniętej 1790 — Silniki o budowie wzmocnionej 1790 — Silniki o budowie ognioszczelnej 1791 — Silniki o budowie specjalnej 1791 5.3. Dobór silników do napędu maszyn górniczych . . . 1792 Silniki maszyn do urabiania i ładowania 1792 — Silniki do napędu przenośników 1793 — Silniki do urządzeń pomoc¬niczych 1794 6. Kopalniane sieci kablowe 1795 6.1. Rodzaje kabli 1795 Opancerzone kable szybowe 1795 — Opancerzone kable chod¬nikowe 1795 — Przewody oponowe 179*.2. Zasady doboru kabli w podziemnej sieci kopalnianej . . 1796 Dobór kabli ze względu na nagrzanie prądem robo¬ czym 1797 — Dobór kabli ze względu na dopuszczalne spadki napięć 1798 6.3. Prądy zwarciowe w sieci wysokiego napięcia .... 17* 6-4. Prądy zwarciowe w sieci niskiego napięcia 17* 0.5. Sprawdzenie kabli ze względu na wytrzymałość zwarciową 18*] 7. Zabezpieczenia przed przeciążeniami i zwarciami 1802 7.1. Zabezpieczenia w sieciach i urządzeniach wysokiego napięcia 1802 Rodzaje stosowanych zabezpieczeń 1802 — Zabezpieczenia kabli' silników i transformatorów 1803 7.2. Zabezpieczenia w sieciach i urządzeniach niskiego napięcia 1803 Bezpieczniki topikowe 1803 — Wyłączniki samoczynne 1805 7.3. Dobór zabezpieczeń w sieci kablowej 1805 Zabezpieczenia przed przeciążeniami 1808 — Zabezpieczenia przed zwarciami 180*.4. Zabezpieczenia silników 180*. Zabezpieczenia przed rażeniami prądem elektrycznym . . . 1809 8.1. Założenia podstawowe 1809 8.2. Środki ochronne przed rażeniami ........ 1809] System przewodów ochronnych 1810 — Zerowanie 13* — Zabezpieczenie przed przerzutem napięcia 18* -— Kontrola stanu izolacji 1812 8.3. Budowa uziomów i sieci uziemiającej 1812 8.4. Układy i przekaźniki ochronne w wyłącznikach .... 18141 9. Oświetlenie w podziemiach kopalń 1815 9.1. Wymagane jasności pod ziemią 1815: 9.2. Źródła napięcia dla oświetlenia podziemnego .... 1815 ,9.3. Typy opraw stosowanych dla oświetlenia żarowego . . . 1817 9.4. Oświetlenie świetlówkami 1818 Zalety i wady świetlówek w oświetleniu podziemnym 1818 — Krajowe świetlówki górnicze 181*.5. Obliczenia oświetlenia metodą mocy jednostkowej ... . 181*.6. Instalacja oświetleniowa w różnych wyrobiskach ... . 1820 Dział XX Technika bezpieczeństwa pracy w górnictwie Mgr inż. Ł. Głuszczak 1. Ustawodawstwo ochrony pracy 182*.1. Organizacja służby BHP ....... .. 18* 1 2 Rodzaje (kategoria i przyczyny wypadków 18 13. Wskaźniki (mierniki) wypadkowości ....... 184 1.4. Straty społeczno-gospodarcze powodowane wypadkami . 1824 2. Warunki klimatyczne pracy w kopalni 1826 2.1. *ływ warunków klimatycznych na ustrój i pracę człowieka 1826 2.2. Wilgotność powietrza kopalnianego 1829 2.3. Ci*ne warunki pracy : 1830 2.4. Zapobieganie przeziębianiu 1830 2.5. Zapobieganie dużej wilgotności i wysokiej temperaturze w kopalni 1831 2.6. Choroby zawodowe l°óA 3. Zapobieganie wypadkom wskutek obrywania się skał . . . 1835 4. Bezpieczeństwo pracy przy wykonywaniu robót strzelniczych . 1837 4.1. Bezpieczne wykonywanie robót strzelniczych .... 1838 5. Środki ochronne przy transporcie 1839 5.1. Wyrobiska poziome i pochyłe do 30° 1839 5.2. Przewóz ludzi w wyrobiskach pochyłych — o nachyleniu ponad 30° — i pionowych 1841 6. Oświetlenie kopalniane 1843 6.1. Jednostki oświetlenia i znaczenie dobrego oświetlenia wy¬ robisk ..... 1843 6.2. Olśnienie i migotanie światła 1845 6.3. Charakterystyka różnych rodzajów oświetlenia kopalnianego 1845 6.4. Lampy karbidowe, benzynowe, akumulatorowe; nahełmne, turbinowe 1.845 6.5. Lampownie lamp benzynowych i akumulatorowych . . 1846 7. Walka z hałasem przemysłowym 1848 7.1. Szkodliwy *ływ hałasu na organizm ludzki . , . . 1848 7.2. Powstawanie hałasu, jego natężenie i jednostki . . . 1848 7.3. Sposoby uciszania hałasów przemysłowych 18* 8. Ochrona osobista 1853 9. Zapobieganie rażeniom prądem elektrycznym . . . . " . 1857 działywanie prądu elektrycznego na organizm ludzki . 1857 9.2. Przyczyny rażenia prądem i stosowanie środków ochronnych 1858 OA JdyTałądzące i zapobieganie im 1859 a-4.. Ratowanie rażonych prądem 1859 10. Ratownictwo górnicze 18* 10.1. Przyrządy i aparaty ucieczkowe 18* 10.2. Tlenowe aparaty oddechowe 186*0.3. Izolujące aparaty ucieczkowe 1862 10.4. Komory schronowe w podziemiach kopalni .... 1862 10.5. Czasowe pomieszczenia uszczelnione 1863 10.6. Organizacja ratownictwa górniczego 1863 10.7. Kopalniana stacja ratownictwa górniczego 1864 *. Urządzenia sanitarne 1865 *.1. Szatnie, łaźnie i natryskownie 1865 *.2. Asenizacja na powierzchni i pod ziemią 1865 *.3. Woda do picia i napoje orzeźwiające 18* 12. Pierwsza pomoc lekarska 1868 12.1. Organizacja pierwszej pomocy 1868 12.2. Transport poszkodowanych na noszach lub wozach . . 1870 12.3. Ambulatorium lekarskie, izby opatrunkowe i izby choroby 18*
* Z treści aukcji usunięte zostały niektóre cyfry i znaki specjalne

Aukcja, którą oglądasz zakończyła się 05.04.2006 o godzinie 20:35.

Przedmiot tej aukcji nie został sprzedany - brak ofert.

W celu skontaktowania się ze sprzedającym, skorzystaj z formularza poniżej. Twoje zapytanie zostanie jednocześnie zamieszczone na stronie z aukcją.

Wypełnienie formularza oznacza akceptację regulaminu.
Czy wiesz, że

Istnieje wiele systemów, zwanych Snajperami aukcyjnymi, pozwalających na licytowanie przedmiotu na kilka sekund przed zakończeniem aukcji.

FAQ - najczęstsze pytania i odpowiedzi

Zarejestrowałem się ale na mój adres email nie doszła wiadomość z potwierdzeniem. Co mam zrobić ?
Czasami wiadomości email wysyłane na darmowe skrzynki pocztowe, dochodzą z opóźnieniem. Może się też zdarzyć, że wiadomość w ogóle nie zostanie dostarczona. Jeżeli po kilku godzinach nie otrzymasz maila potwierdzającego, skontaktuj się z nami, wówczas aktywujemy Twoje konto ręcznie.

Czy korzystanie z systemu Archiver jest płatne ?
Nie. Korzystanie z zasobów Archivera jest całkowicie darmowe.

FAQ Wszystkie pytania i odpowiedzi znajdziesz klikając tutaj:
Google

Info

kl: "Olalla" Stevensona pilnie poszukiwana (Biblioteka Groszowa)

czesc: sprzedam monete rosyjską carską z roku 1910

PanciO: jak by ktos miał to pisac na m0nst3r17@wp.pl lub na 798930005 (Orange)

PanciO: kupie klamke do CItroen Saxo, PILNEEE

Slodki: Chetnie kupie maszyne do gier typu hot spot,platin,admiral za rozsadne pieniadze chce wstawic sobie do domu... 7196662

Partnerzy

System Archiver.pl jest prywatnym projektem, mającym na celu zbadać skuteczność naszych autorskich i niekomercyjnych pomysłów zarządzania dużymi bazami danych. Do przetestowania stworzonych przez nas rozwiązań potrzebowaliśmy ogromnej ilości informacji, najlepiej wcześniej skategoryzowanej w odpowiedni dla nas sposób. Baza aukcji internetowych Allegro.pl okazała się być idealnym źródłem danych dla naszej bazy i obok innych dużych projektów została zaimplementowana do systemu. Serwis z założenia jest darmowy, jednak zamieszczone na nim reklamy są niezbędne do utrzymania całej infrastruktury. Zakup dedykowanych serwerów z dyskami o ogromnej pojemności, wykupienie łącza i administrowanie systemem, to niemały miesięczny koszt. Mamy nadzieję, że reklamy nie będą zbyt uciążliwe, a sam system oprócz wartości edukacyjnej, przysłuży się także Państwu.