Archiwum aukcji Allegro

W archiwum mamy już ponad 100 mln aukcji.

Dzisiaj jest 25 Czerwca, 2016

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się!

Zapomniałeś hasła? Przypomnij!

  • Podstawowe pomiary w technice cieplnej

  • Zakończenie aukcji: 2006-01-03 21:50:22
  • Ilość wystawionych przedmiotów: 1
  • Cena początkowa: 21.99
  • Cena Kup Teraz: 27.99
  • Lokalizacja: gliwice
  • Energetyka PODSTAWOWE POMIARY W TECHNICE CI*NEJ Autor: Praca Zbiorowa Twarda okładka Stron: 624 Format: B5 Stan: db Wydawca: Wydawnictwo Wydawnictwa Naukowo - Techniczne Warszawa 1962r. Książka niniejsza zawiera opis podstawowych pomiarów, określających stan ciał biorących udział w obserwowanych procesach ci*nych, opis badania typowych, maszyn i urządzeń ci*nych pod wzglądem energetycznym oraz sposób opracowania wyników. Książka ma stanowić pomoc dla studentów wyż­szych uczelni technicznych przy odrabianiu i zalicza­niu ćwiczeń laboratoryjnych z techniki ci*nej oraz ma służyć pracownikom inżynieryjno-technicznym przemysłu jako przewodnik w wymienionej dziedzinie techniki. Spis treści: DZIAŁ A WIA*OŚCI OGÓLNE DOTYCZĄCE MIERNICTWA I. Rodzaje i metody pomiarów 1. Definicja pomiaru 2. Rodzaje pomiarów 3. Metody pomiaru II. Rodzaje przyrządów pomiarowych 1. Przyrządy o wskazaniach w miejscu pomiaru 2. Przyrządy zdalnie wskazujące 3. Przyrządy sterujące (sygnalizujące) 4. Przyrządy rejestrujące 5. Przyrządy liczące, sumujące III. Dokładność pomiarów 1. Błędy systematyczne 2. Błędy przypadkowe, niepowtarzalne IV. Ocena wielkości błędu 1. Krzywa błędów Gaussa. Współczynnik dokładności, błąd prawdopodob­ny, przeciętny i średni 2. Błąd prawdopodobny, przeciętny i średni średniej arytmetycznej 3. Uwzględnienie zmiennych warunków pomiaru 4. Rozprzestrzenianie się błędów V. Opracowanie wyniku pomiarów Literatura Dział B POMIAR CIĘŻARU I OBJĘTOŚCI I. Oznaczanie ciężaru ciała II. Oznaczanie objętości 1. Pomiar objętości ciał stałych 2. Pomiar objętości cieczy 3. Pomiar objętości gazów III. Pomiar ciężaru właściwego 1. Ciężar właściwy ciał stałych 2. Ciężar właściwy cieczy 3. Ciężar właściwy gazów IV. Pomiar zużycia paliw stałych V. Pomiar natężenia przepływu cieczy 1. Przepływomierze otwarte 2. Przepływomierze zamknięte VI. Pomiar natężenia przepływu par i gazów 1. Gazomierze objętościowe (komorowe) 2. Anemometry 3. Rurki spiętrzające 4. Zwężki 5. Przepływomierze pływakowe Literatura DZIAŁ C POMIAR TEMPERATURY I. Pojęcia zasadnicze II. Termometry 1. Termometry rozszerzalnościowe 2. Termometry elektryczne 3. Termometry optyczne 4. Termometry specjalne III. Cechowanie i sprawdzanie termometrów 1. Sprawdzanie termometrów cieczowych 2. Cechowanie i sprawdzanie termometrów oporowych 3. Cechowanie i sprawdzanie termopar 4. Cechowanie i sprawdzanie pirometrów optycznych IV. Wykonanie pomiaru temperatury 1. Pomiar temperatury ciał stałych 2. Pomiar temperatury cieczy znajdującej się w spoczynku 3. Pomiar temperatury gazów znajdujących się w spoczynku 4. Pomiar temperatury cieczy, gazów i par znajdujących się w ruchu 5. *ływ zmienności temperatury na wynik pomiaru Literatura DZIAŁ D POMIAR CIŚNIENIA I. Określenia ogólne II. Klasyfikacja przyrządów do pomiaru ciśnienia III. Manometry hydrostatyczne 1. Zasada pomiaru 2. Ciecze manometryczne 3. Zasadnicze poprawki manometrów hydrostatycznych; błąd odczytu 4. Niektóre typy manometrów hydrostatycznych IV. Manometry sprężynowe 1. Zasada działania 2. Manometr rurkowy 3. Manometr przeponowy 4. Manometr puszkowy i mieszkowy 5. Wskazówki zastosowania i obsługi manometrów sprężynowych V. Manometry tłokowe VI. Manometry elektryczne 1. Zasada działania 2. Manometry oparte na zasadzie zmiany przewodności ci*nej gazów 3. Manometry oporowe 4. Manometry piezoelektryczne VII. Ogólne uwagi dotyczące techniki pomiarów ciśnienia VIII. Cechowanie i sprawdzanie manometrów Literatura Dział E INDYKATORY MOCY MECHANICZNE, OPTYCZNE I ELEKTRYCZNE I. Wia*ości ogólne II. Sprawdzanie indykatorów mechanicznych III. Indykatory mocy do indykowania silników szybkobieżnych IV. Indykatory optyczne V. Indykatory elektryczne VI. Możliwości wykorzystania wykresów indykatorowych Literatura DZIAŁ F MOC UŻYTECZNA SILNIKÓW. POMIARY I URZĄDZENIA I. Wstęp II Pomiar prędkości kątowej wałów 1. Liczydła obrotów 2. Tachometry III. Pomiar momentu obrotowego 1. Pomiary siły 2. Siłomierze sprężynowe 3. Siłomierze wahadłowe 4. Siłomierze wagowe 5. Siłomierze ciśnieniowe (manometryczne) 6. Tensometry IV. Pomiar mocy użytecznej silników 1. Hamulce mechaniczne 2. Hamulce powietrzne (młynki) 3. Hamulce hydrauliczne 4. Hamulce elektryczne 5. Urządzenia specjalne Literatura DZIAŁ G PALIWA I. Podział paliw 1. Paliwa stałe 2. Paliwa ciekłe 3. Paliwa gazowe n. Ciepło spalania i wartość opałowa 1. Wia*ości podstawowe 2. Określanie wartości opałowej paliwa na podstawie analizy elementarnej ni. Pobieranie próbek paliw stałych IV. Analiza węgla 1. Oznaczanie wilgotności (wilgoci) wolnej, tzw. przemijającej 2. Oznaczanie wilgotności (wilgoci) higroskopijnej 3. Oznaczanie popiołu 4. Oznaczanie części lotnych 5. Bezpośrednie oznaczanie ciepła spalania za pomocą bomby kaloryme­trycznej 5. Analiza elementarna V Określenie wartości opałowej paliw ciekłych i gazowych Literatura DZIAŁ H ANALIZA GAZÓW PRZEMYSŁOWYCH I SPALIN I. Cel i przedmiot analizy 1. Gazy przemysłowe 2. Spaliny II Substancje pochłaniające i zależności chemiczne zachodzące przy spalaniu III Aparaty używane do analizy gazów przemysłowych 1. Analizatory nieautomatyczne 2. Aparaty automatyczne IV. Pobieranie próbek V Oznaczanie współczynnika nadmiaru powietrza Literatura DZIAŁ I WODA DO ZASILANIA KOTŁÓW PAROWYCH I. Pojęcia zasadnicze i jednostki 1. Twardość wody 2. Ciężar właściwy 3. Alkaliczność, liczba alkaliczna i liczba sodowa 4. Wykładnik stężenia jonów wodorowych (pH) II. Wymagania stawiane wodzie do zasilania kotłów parowych 1. *ływ poszczególnych zanieczyszczeń wody zasilającej na pracę kotła III. Cechy charakterystyczne wody kotłowej IV. Pobieranie próbek i całkowita analiza wody 1. Techniczna analiza wody surowej — przykład V. Oczyszczanie wody surowej 1. Usuwanie twardości wody — zmiękczanie 2. Kontrola zmiękczania wody w wymieniaczu i regeneracja wymieniacza Literatura DZIAŁ J POMIARY WILGOTNOŚCI POWIETRZA I. Pojęcia zasadnicze II. Wykres Molliera i—x III. Przyrządy do pomiaru wilgotności względnej powietrza 1. Higrometry oparte na działaniu higroskopowym 2. Psychrometry IV. Pomiary wilgotności bezwzględnej powietrza 1. Higrometry wykorzystujące, higroskopijne własności chlorku litu 2. Higrometr absorpcyjny Thermoflux Literatura DZIAŁ K BADANIE WENTYLATORÓW I SPRĘŻAREK PRZEPŁYWOWYCH I. Wia*ości podstawowe II. Podstawy teoretyczne 1. Parametry stanu gazu 2. Rozkład ciśnień w rurociągu ssawnym i tłocznym wentylatora 3. Praca sprężania 4. Równanie Eulera 5. Sprawności III. Wielkości charakterystyczne wentylatorów i sprężarek 1. Definicja podobieństwa mechanicznego 2. Otwór równoważny 3. Wskaźnik dławienia 4. Wskaźnik wydatku 5. Wskaźnik sprężu 6. Wskaźnik mocy 7. Charakterystyka 8. Porównanie liczb znamionowych 9. Przykład charakterystyki wentylatora 10. Przykład charakterystyki sprężarki IV. Pomiary wentylatora 1. Wydatek 2. Użyteczna wysokość tłoczenia Hu 3. Moc użyteczna 4. Moc na wale 5. Sprawność ogólna wentylatora V. Przykład liczbowy 1. Pomiar wydatku wentylatora przy pomocy zwężki 2. Pomiar wydatku wentylatora przy pomocy rurki Prandtla Literatura DZIAŁ L BADANIE POMP ODŚRODKOWYCH I. Uwagi ogólne l Wstęp 2. Ogólna klasyfikacja pomp 3. Zasada działania II. Wielkości podstawowe i najważniejsze zależności obliczeniowe 1. Określenia 2. Równanie ruchu pomp wirowych III. Wyposażenie pomp odśrodkowych IV. Regulacja pomp odśrodkowych V. Charakterystyki pomp wirowych 1. Pompy o charakterystyce chwiejnej, tzw. labilnej 2. Pompy o stabilnej charakterystyce VI. Obsługa pomp odśrodkowych VII. Metody określania wielkości charakterystycznych mierzonych w czasie badań 1. Pomiar natężenia przepływu 2. Pomiar ciśnienia 3. Pomiar mocy I. Przygotowanie pompy do badań X Przeprowadzanie badań i sposób opracowywania wyników pomiarów l Wykreślanie charakterystyk pompy 2. Badania pomp w zmiennych warunkach ruchu 3. Badania modelowe pomp odśrodkowych 4. Badania na kawitację jako przykład specjalnych badań pompy 5. Przykład badania pompy odśrodkowej Literatura DZIAŁ Ł BADANIE TŁOKOWYCH SILNIKÓW PAROWYCH I. Wstęp 1. Ogólne uwagi o tłokowych silnikach parowych 2. Podstawy termodynamiczne pracy silnika parowego 3. Rodzaje tłokowych silników parowych I. Wielkości charakteryzujące pracę silnika 1. Moc efektywna Ne 2. Moc indykowana Ni 3. Godzinowe zużycie pary 4. Godzinowe zużycie ciepła 5. Jednostkowe zużycie pary i ciepła 6. Sprawności nt; ni; nm oraz no IV. Bilans ci*ny silnika V. Badanie i bilans ci*ny skr*acza V. Wykresy Sankeya VI. Charakterystyka silnika VII. Analiza wykresów indykatorowych 1. Regulacja rozrządu silnika 2. Typowe nieprawidłowości wykresów indykatorowych 3. Charakterystyka Doerffela 4. Rankinizacja wykresów VIII. Metodyka pomiarów 1. Przygotowanie do pomiarów 2. Metody pomiarów 3. Pomiary IX. Przykład badania silnika parowego Literatura Dział M BADANIE TURBIN PAROWYCH I. Uwagi ogólne 1. Wstęp 2. Rodzaje turbin z punktu widzenia przystosowania do pracy w okre­ślonym układzie ci*nym 3. Dane charakterystyczne turbiny parowej 4. Cel badania turbiny parowej II. Definicje i oznaczenia 1. Miejsce pomiaru stanu czynników 2. Zużycie pary na godzinę 3. Moc turbiny 4. Zużycie jednostkowe pary 5. Zużycie ciepła na godzinę 6. Zużycie jednostkowe ciepła III. Sprawności 1. Sprawność teoretyczna obiegu idealnego nt 2. Sprawność wewnętrzna ni 3. Sprawność mechaniczna nm 4. Sprawność termodynamiczna ne 5. Sprawność elektryczna nel 6. Sprawność ogólna no IV. Wielkości charakteryzujące pracę skr*aczy powierzchniowych 1. Próżnia w skr*aczu 2. Współczynnik jakości próżni w skr*aczu 3. Wielokrotność chłodzenia V. Sposób pomiaru poszczególnych wielkości 1. Moc turbiny 2. Stany czynników 3. Ilość przepływającej pary 4. Zapotrzebowanie mocy lub pary przez maszyny i urządzenia pomoc­nicze turbiny 5. Straty mechaniczne turbiny 6. Ilość wody chłodzącej Gw VI. Przeprowadzenie pomiarów 1. Przygotowanie do badania 2. Przeprowadzenie badania 3. Ogólne uwagi dotyczące przeprowadzania badań VII. Opracowanie wyników badania 1. Wartości średnie z pomiarów 2. Sprawozdanie z badania VIII. Okresowe, mechaniczne pomiary kontrolne, mające na celu stwierdzenie stanu turbiny 1. Badanie działania regulatora bezpieczeństwa 2. Sporządzanie krzywej wybiegu Przykład badania turbiny parowej Literatura DZIAŁ N BADANIE TŁOKOWYCH SILNIKÓW SPALINOWYCH I. Wstęp 1. Obieg Otto 2. Obieg Diesla 3. Obieg Seiligera-Sabathe 4. Rzeczywisty proces termodynamiczny silnika 5. Klasyfikacja silników spalinowych II. Główne wielkości wyznaczane przez pomiary III. Określenie mocy indykowanej IV. Wyznaczanie stopnia sprężania E V. Pomiary energetyczne silników pracujących przy stałej prędkości obro­towej, n = const VI. Pomiary energetyczne silników pracujących przy zmiennej prędkości obrotowej, n = const 1. Charakterystyki regulacyjne silników z zapłonem iskrowym 2. Charakterystyki dynamiczne (szybkościowe) 3. Charakterystyki obciążeniowe (ekonomiczna lub przesłonowa) Przykład obliczeniowy Literatura Dział O BADANIE SPRĘŻAREK WYPOROWYCH Wstęp I. Typy sprężarek II. Cel pomiarów i badań III. Zakres pomiarów 1. Pomiary okresowe i kontrolne 2. Pomiary odbiorcze IV. Zasada działania sprężarek i ich wielkości charakterystyczne 1. Podstawy teoretyczne 2. Sprężarki rzeczywiste 3. Sprawności 4. Wydatek sprężarki V. Bilans energetyczny VI. Pomiary i określenie wielkości charakterystycznych sprężarek 1. Metody rachunkowe i wykreślno-rachunkowe 2. Metody pomiarowe VII. Określenie wydatku i współczynnika przetłaczania VIII. Pomiar mocy i energii dostarczonej do urządzenia 1. Pomiar mocy indykowanej (wewnętrznej) sprężarki 2. Moc na wale (na sprzęgle) sprężarki 3. Ilość energii doprowadzonej do urządzenia sprężarka-silnik IX. Określenie sprawności mechanicznej sprężarki X. Pomiar ilości ciepła odprowadzonego przez czynnik chłodzący sprężarkę i chłodnice międzystopniowe XI. Analiza wykresów indykatorowych P-V oraz wykresów P-t i P-x . XII. Określenie średnich wykładników politrop sprężania i rozprężania. XIII. Przygotowanie do pomiarów, pomiar i opracowanie wyników 1. Przygotowanie do pomiarów 2. Pomiary 3. Obliczenia i sprawozdanie z pomiarów 4. Przykład badania sprężarki tłokowej do powietrza Literatura DZIAŁ P BADANIE KOTŁÓW PAROWYCH I. Uwagi ogólne 1. Wstęp 2. Cel i zakres badania kotłów parowych 3. Dane charakterystyczne kotła parowego 1. Równanie bilansu ci*nego metodą pośrednią III. Sprawność kotła parowego 1. Sprawność ci*na kotła 2. Sprawność energetyczna instalacji kotłowej 3. Metoda wyznaczania sprawności ci*nej kotła IV. Wielkości charakteryzujące pracę kotła parowego V. Przeprowadzanie pomiarów i metody wyznaczania poszczególnych wiel­kości 1. Ilość i skład chemiczny spalanego paliwa 2. Ilość i parametry pary wytwarzanej przez kocioł 3.. Parametry wody zasilającej 4. Ilość i parametry powietrza doprowadzanego do paleniska 5. Skład spalin, ich temperatura i ciśnienie 6. Określenie ilości popiołu, żużla i przesypu 7. Ogólny układ aparatury pomiarowej VI. Przeprowadzenie badania kotła 1. Przygotowanie do badania 2. Czas trwania i warunki dokładności pomiarów VII. Sprawdzanie szczelności kanałów spalinowych i powietrznych 1. *ływ nieszczelności na pracę instalacji kotłowej 2. Metody wykrywania nieszczelności kanałów spalinowych i powietrz­nych VIII. Opracowanie wyników badania kotła 1. Obliczanie wartości średnich 2. Sprawozdanie z badania kotła IX. Przykład liczbowy Literatura DZIAŁ R BADANIE KOTŁOWYCH URZĄDZEŃ ODPYLAJĄCYCH I. Wstęp II. Pojęcia podstawowe III. Pomiar koncentracji pyłu IV. Aparatura pomiarowa 1. Sondy 2. Filtry pomiarowe V. Pomiar 1. Przygotowanie do pomiaru 2. Przykład 3. Obliczenia 4. Skuteczność działania multicyklonu 5. Skuteczność frakcyjna odpylania Literatura DZIAŁ S BADANffi SPRĘŻARKOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I. Wia*ości podstawowe 1. Obiegi porównawcze 2. Parametry wewnętrzne i zewnętrzne 3. Warunki normalne II. Ocena pracy jednostopniowego urządzenia chłodniczego 1. Ocena pracy sprężarki 2. Ocena pracy urządzenia chłodniczego III. Ocena pracy dwustopniowego urządzenia chłodniczego 1. Ocena pracy sprężarki dwustopniowej 2. Ocena pracy dwustopniowego urządzenia chłodniczego IV. Pomiary poszczególnych parametrów 1. Prace przygotowawcze 2. Wytyczne ogólne 3. Pomiary mocy 4. Pomiary ciśnień 5. Pomiary temperatur 6. Pomiar gęstości solanki 7. Pomiary natężenia przepływu cieczy V. Metody pomiarów wydajności chłodniczej 1. Pomiar wydajności całkowitej 2. Pomiar wydajności użytecznej 3. Wybór metody pomiarowej Przykład Literatura Dział T BADANIE MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH I. Przewodzenie ciepła 1. Wia*ości ogólne 2. Ilość ciepła przewodzonego i współczynnik przewodności ci*nej 3. Równoważny współczynnik przewodności ci*nej 4. Średni równoważny współczynnik przewodności ci*nej II. Pomiary współczynnika przewodności ci*nej w laboratorium 1. Aparaty płytowe 2. Aparat rurowy 3. Aparat kulowy III. Pomiary współczynnika przewodności ci*nej wykonanej izolacji 1. Metoda ścianki pomocniczej 2. Ciepłomierz Schmidta Literatura Skorowidz rzeczowy Koszt przesyłki: - zaliczenie pocztowe: 13.* zł (płatne przy odbiorze) - przelew/*łata na *: 9 zł
* Z treści aukcji usunięte zostały niektóre cyfry i znaki specjalne

Aukcja, którą oglądasz zakończyła się 03.01.2006 o godzinie 21:50.

Przedmiot tej aukcji nie został sprzedany - brak ofert.

W celu skontaktowania się ze sprzedającym, skorzystaj z formularza poniżej. Twoje zapytanie zostanie jednocześnie zamieszczone na stronie z aukcją.

Wypełnienie formularza oznacza akceptację regulaminu.
Czy wiesz, że

Średnio na platformie aukcyjnej Allegro wystawianych jest ponad 190.000 aukcji dziennie.

FAQ - najczęstsze pytania i odpowiedzi

Czy rejestrując się w systemie Archiver muszę podawać ten sam adres e-mail, który podawałem rejestrując się w Allegro ?
Nie. Rejestrując się w systemie można podać dowolny adres e-mail. Należy jednak pamiętać, że jedna osoba może korzystać tylko z jednego konta.

Dlaczego moje konto zostało zablokowane / usunięte ?
Najprawdopodobniej naruszyłeś regulamin i administrator systemu zdecydował się na ograniczenie Tobie dostępu do systemu. Jeżeli uważasz, że zrobił to niesłusznie, skontaktuj się z nami, opisując sprawę.

FAQ Wszystkie pytania i odpowiedzi znajdziesz klikając tutaj:
Google

Info

kl: "Olalla" Stevensona pilnie poszukiwana (Biblioteka Groszowa)

czesc: sprzedam monete rosyjską carską z roku 1910

PanciO: jak by ktos miał to pisac na m0nst3r17@wp.pl lub na 798930005 (Orange)

PanciO: kupie klamke do CItroen Saxo, PILNEEE

Slodki: Chetnie kupie maszyne do gier typu hot spot,platin,admiral za rozsadne pieniadze chce wstawic sobie do domu... 7196662

Partnerzy

System Archiver.pl jest prywatnym projektem, mającym na celu zbadać skuteczność naszych autorskich i niekomercyjnych pomysłów zarządzania dużymi bazami danych. Do przetestowania stworzonych przez nas rozwiązań potrzebowaliśmy ogromnej ilości informacji, najlepiej wcześniej skategoryzowanej w odpowiedni dla nas sposób. Baza aukcji internetowych Allegro.pl okazała się być idealnym źródłem danych dla naszej bazy i obok innych dużych projektów została zaimplementowana do systemu. Serwis z założenia jest darmowy, jednak zamieszczone na nim reklamy są niezbędne do utrzymania całej infrastruktury. Zakup dedykowanych serwerów z dyskami o ogromnej pojemności, wykupienie łącza i administrowanie systemem, to niemały miesięczny koszt. Mamy nadzieję, że reklamy nie będą zbyt uciążliwe, a sam system oprócz wartości edukacyjnej, przysłuży się także Państwu.