Archiwum aukcji Allegro

W archiwum mamy już ponad 100 mln aukcji.

Dzisiaj jest 31 Maja, 2016

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się!

Zapomniałeś hasła? Przypomnij!

  • BIOCHEMIA KLINICZNA I ANALITYKA S. Angielski BCM

  • Zakończenie aukcji: 2007-04-28 20:45:53
  • Ilość wystawionych przedmiotów: 1
  • Cena Kup Teraz: 25.00
  • Najwyższa oferta: 17.00
  • Lokalizacja: Chorzów
  • Analityka BIOCHEMIA KLINICZNA I ANALITYKA PODRĘCZNIK DLA SŁUCHACZY MEDYCZNYCH STUDIÓW ZAWODOWYCH WYDZIAŁÓW ANALITYKI MEDYCZNEJ Autor: Pod Redakcją Stefana Angielskiego Miękka okładka Stron: 656 Format: B5 Stan: bdb Wydawca: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich Warszawa 1*0r. Spis treści: Część I. Biochemia kliniczna 1. Zarys biochemii i fizjologii komórki — Stefan Angielski Błony komórkowe Skład chemiczny błon komórkowych Struktura błon*azmatycznych Białka błon Rola komponenty cukrowej strony zewnętrznej bony*azmalycznej Transport ATPaza-Na+, K+ ATPaza-Ca2+ Pompa protonowa, czyli ATPaza-H+ Wymieniacze jonowe Kanały jonowe Bioenergetyka Adenozynotrifosforan (ATP) Układ oddechowy i fosforylacja oksydacyjna Białka Budowa białek Enzymy Kwasy nukleinowe Informacja genetyczna, chromosomy Mechanizm r*iicacji DNA Biosynteza biafka Regulacja biosyntezy białka Zaburzenia genetyczne w syntezie białka Katabolizm białek i kwasów nukleinowych Rozpad aminokwasów, losy grupy aminowej Rozpad nukleotydów Współzależność przemiany azotowej, węglowodanowej i lipidowej Utlenianie pirogronianu Cykl kwasów trikarboksylowych Komórka — receptor — hormon — neuroprzekaźnik 2. Hormony. Regulacja hormonalna przemian — Jerzy Rogulski Oś podwzgórzowo-przysadkowa Synteza i wydzielanie hormonów Hormony peptydowe Hormony pochodne tyrozyny Hormony pochodne cholesterolu Transport hormonów we krwi Wiązanie hormonów przez receptory komórkowe Działanie hormonów na przemiany narządowe Działanie hormonów tropowych Hormonalna regulacja gospodarki energetycznej organizmu Hormonalna regulacja gospodarki wodno-elektrolitowej 3. Gospodarka węglowodanowa — Jerzy Roguhki Przemiany węglowodanów Trawienie i wchłanianie węglowodanów Losy wchłoniętych monosacharydów Glikoliza Ciąg heksozomonofosforanowy Synteza i rozkład glikogenu Regulacja przemian glikogenu Glukoneogeneza Gospodarka energetyczna organizmu Okres trawienny i okres potrawienny w gospodarce energetycznej Przemiana podstawowa Udział poszczególnych narządów w przemianie podstawowej *ływ pracy fizycznej i diety na gospodarkę energetyczną organizmu Lipidowe i węglowodanowe rezerwy energetyczne Regulacja hormonalna gospodarki węglowodanowo-lipidowej Substraty energetyczne we krwi Regulacja neurohumoralna. Aminy katecholowe Regulacja hormonalna. Insulina i glukagon Zaburzenia gospodarki węglowodanowej Zaburzenia wynikające z nieprawidłowego bilansu energetycznego Enzymatycznie uwarunkowane zaburzenia gospodarki węglowodanowej Zaburzenia regulacji hormonalnej Diagnostyka laboratoryjna zaburzeń gospodarki węglowodanowej 4. Gospodarka lipidowa — Tadeusz Badzio Właściwości chemiczne lipidów Kwasy tłuszczowe Triglicerydy (tłuszcze właściwe) Fosfolipidy Cholesterol Kwasy żółciowe Lipidy w środowisku wodnym Wchłanianie lipidów pokarmowych Faza lipolityczna Faza micelarna Faza śluzówkowa Faza transportowa Przemiany wolnych kwasów tłuszczowych i triglicerydów Synteza kwasów tłuszczowych Synteza triglicerydów Tkanka tłuszczowa Przemiany fosfolipidów Przemiany cholesterolu i kwasów żółciowych Udział wątroby w gospodarce lipidowej Krążenie jelitowo-wątrobowe kwasów żółciowych Ketogeneza Lipoproteiny surowicy Frakcje lipoproteinowe Apolipoproteiny Przemiany lipoprotein we krwi Zaburzenia w lipoproteinach surowicy. Dyslipoproteinemie Klasyfikacja hiperlipoproteinemii Lipidowa hipoteza miażdżycy 5. Biochemia wątroby — Jerzy Rogulski Budowa i czynności wątroby Regulacja stężenia białek osocza krwi Regulacja zaopatrzenia tkanek w materiał energetyczny Regulacja gospodarki azotowej organizmu Czynności obronne i wydalnicze wątroby — przemiana substancji niepolarnych Mikrosomalne przemiany związków apolarnych Dalsze zwiększenie polarności cząsteczek — tworzenie tzw. związków sprzężonych Przemiany hemoprotein — wytwarzanie bilirubiny Synteza porfiryn Powstawanie i przemiana bilirubiny Przemiany cholesterolu — powstawanie kwasów żółciowych Żółć Żółtaczki Zaburzenia biochemiczne w chorobach wątroby Zatrucia i zespoły chorobowe przebiegające ze stłuszczeniem wątroby Zatrucia i procesy chorobowe przebiegające z martwicą wątroby Diagnostyka laboratoryjna chorób wątroby Próby czynnościowe wątroby Diagnostyka enzymologiczna w wirusowym zapaleniu wątroby 6. Biochemia mięśnia sercowego — Jerzy Rogulski Przemiany energetyczne w mięśniu sercowym Zawał mięśnia sercowego Diagnostyka enzymologiczna zawału mięśnia sercowego 7. Biochemia i fizjologia nerek — Stefan Angielski Nefron — podstawowa jednostka morfologiczno-czynnościowa Kłębuszek nerkowy — przesączanie kłębuszkowe Oznaczanie ilościowe przesączania kłębuszkowego Kanaliki nerkowe — wchłanianie i wydzielanie Transport jonów sodowych Wytwarzanie zagęszczonego moczu Transport glukozy, aminokwasów i fosforanów Wydzielanie kanalikowe Wydzielanie jonów wodorowych i sprzężone z nim wchłanianie zwrotne wodorowę­glanów Dyfuzja zgodna z gradientem pH Nerkowa regulacja wydalania wody i sodu Regulacja wydalania wody Regulacja wydalania sodu Przedsionkowy czynnik natriuretyczny Związek między metabolizmem a transportem w nerce Zaburzenia czynności nerek w przewlekłej niewydolności nerek i w wybiórczym usz­kodzeniu kanalików nerkowych Uszkodzenie czynności kanalików nerkowych Glukozuria nerkowa Aminoacyduria 8. Gospodarka wodno-elektrolitowa i jej zaburzenia — Stefan Angielski, Anzelm Hoppe Woda Rozmieszczenie wody w organizmie Płyn pozakomórkowy Osocze Bilans wodny Rozmieszczenie elektrolitów w płynach organizmu Właściwości osmotyczne płynów ustrojowych Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej Objętość płynu pozakomórkowego i wewnątrzkomórkowego w zmianach nawodnie­nia Odwodnienia Przewodnienia Potas Gospodarka wapniowo-fosforanowa Wydalanie wapnia i fosforanów Witamina D3 (cholekalcyferof) Parathormon (PTH) Kalcytonina (CT) Krzywica 9. Równowaga kwasowo-zasadowa — Stefan Angielski Kwasy i zasady Bufor wodorowęglanowy Bufory płynów biologicznych Parametry pomiarowe krwi pH krwi pCO2 krwi Buforowanie Buforowanie dwutlenku węgla Mechanizmy fizjologiczne Regulacja nerkowa Kwasica metaboliczna Kwasica cukrzycowa ketonowa Kwasica nerkowa mocznicowa Kwasica mleczanowa Zasadowica metaboliczna Kwasica oddechowa Zasadowica oddechowa Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej w następstwie zmian objętości płynu pozakomórkowego Kwasica z rozcieńczenia 10. Biochemia kliniczna i analityka przewodu pokarmowego—Roman Skowroński Jama ustna, gardło, przełyk Ślina Żołądek Kwas solny i elektrolity Pepsyna Śluz żołądkowy Regulacja wydzielania żołądkowego Trzustka Właściwości i skład soku trzustkowego Regulacja wydzielania trzustkowego Jelito cienkie Budowa kosmka jelitowego Sok jelitowy Regulacja wydzielania i czynności jelita Czynność absorpcyjna jelita cienkiego Jelito grube Badanie wydzielania żołądkowego Metoda badania Zgłębnikowanie dwunastnicy Metoda badania Analiza żółci Badanie kału Badanie makroskopowe Badanie mikroskopowe Badanie chemiczne *. Krew — Janusz Kabata Elementy morfotyczne krwi Krwinki czerwone Krwinki białe Krwinki płytkowe 12. Krzepniecie krwi — Jadwiga Kalas Podstawy fizjologii krzepnięcia krwi Pojecie hemostazy Hemostaza miejscowa Osoczowe czynniki krzepnięcia krwi Schemat krzepnięcia krwi Inhibitory krzepnięcia krwi Fibrynoliza Skazy krwotoczne Skaza krwotoczna naczyniowa Skaza krwotoczna płytkowa Skazy krwotoczne osoczowe Skazy krwotoczne osoczowe nabyte Diagnostyka laboratoryjna skaz krwotocznych 13. Białka osocza i ich rola w mechanizmach obronnych organizmu—*inik Ciesielski Budowa chemiczna białek Fizjologia białek osocza i ich znaczenie w patologii Albumina Białka wiążące hormony Białka ostrej fazy Białka hamujące aktywność enzymów Białka wiążące hemoglobinę i produkty jej rozpadu Białka biorące udział w przenoszeniu lipidów Białka biorące udział w procesie krzepnięcia krwi Białka biorące udział w reakcjach odpornościowych Reakcja antygen-przeciwciało i właściwości antygenowe białek 14 Toksykologia kliniczna — Zenon Jakubowski Rodzaje zatruć Mechanizm działania trucizn. Wchłanianie, metabolizm i wydalanie trucizn z organizmu Wchłanianie trucizn przez przewód pokarmowy Wchłanianie trucizn przez drogi oddechowe (płuca) Wchłanianie trucizn przez skórę Biotransformacja trucizn Reakcje pierwszej fazy Reakcje drugiej fazy Wydalanie substancji obcych z organizmu 15. Farmakokinetyka — Zenon Jakubowski *rowadzenie Farmakokinetyka kliniczna Farmakokinetyka nieliniowa Wiązanie leków z białkami Metabolizm 16. Diagnostyka enzymologiczna — Jerzy Ragulski Pochodzenie enzymów osocza Diagnostyka enzymologiczna Izoenzymy Znaczenie kliniczne badań enzymologicznych Aminotransferaza asparaginianowa (AspAT) Aminotransferaza alaninowa (A1AT) Fosfataza zasadowa (AP) Fosfataza kwaśna (ACP) Amylaza Dehydrogenazamleczanowa(LDH)idehydrogenazaa-hydroksymaślanowa(HBDH) Y-Glutamylotranspeptydaza (*TP) Kinaza fosfokreatynowa (CPK) Część II. Analityka 17. Wstęp do analityki klinicznej — Jerzy Rogulski Zasady współpracy laboratorium z odbić rcami wyników analiz Zadania i obowiązki technika analityka Materiał biologiczny Krew Mocz Materiał biologiczny — materiałem zakaźnym Pobieranie i przechowywanie materiału biologicznego Pobieranie krwi Przygotowanie krwi do badania Przechowywanie materiału do badania Zbieranie i przechowywanie moczu Źródła błędów w analityce klinicznej Błędy związane z pobieraniem i przechowywaniem materiału — błąd przedanalityczny Błędy związane z postępowaniem analitycznym *ływ leków *ływ spowodowany działaniem farmakologicznym leków *ływ spowodowany fizycznym lub chemicznym działaniem leków 18. Analityczne podstawy diagnostyki laboratoryjnej — Tadeusz Badzio *rowadzenie do statystyki Porządkowanie i przedstawienie danych statystycznych Liczbowe przedstawienie rozkładu liczebności Miary rozproszenia Odchylenie standardowe rozkładu normalnego Błędy w analizie ilościowej Błąd przypadkowy (błąd precyzji) Znaczenie odchylenia standardowego błędu przypadkowego w diagnostyce labora­toryjnej Błąd systematyczny metody Błąd systematyczny laboratoryjny Wartości normalne Określenie pojęcia "wartości normalne" Zmienność biologiczna Pomiar normy i sprawdzenie normy. Wdrażanie ilościowej metody analitycznej Błąd dopuszczalny Kalibracja analizy. Wzorzec Obliczanie wyniku i stężenia wzorca Ocena błędu przypadkowego Kontrola błędu systematycznego laboratoryjnego Kontrola jakości wyników Systemy kontroli Zasięg kontroli Materiał kontrolny Ocena analiz kontrolnych Zajęcia praktyczne 19. Metody oznaczania parametrów gospodarki wodno-elektrolitowej i równowagi kwasowo- zasadowej — Jan Stępiński Współczesne metody oznaczeń elektrolitów Oznaczanie sodu i potasu metodą fotometrii płomieniowej Dobór warunków oznaczania sodu i potasu w płynach biologicznych Oznaczanie chlorków metodą merkurometryczną Oznaczanie wapnia metodą chloranilową Oznaczanie fosforu nieorganicznego Pomiar osmolalności metodą krioskopową (osmometry) Oznaczanie parametrów równowagi kwasowo-zasadowej organizmu Postępowanie z materiałem badanym Aparatura do pomiarów równowagi kwasowo-zasadowej Bufory Substancje wzorcowe Metoda równowagi gazowej (metoda tonometryczna) Metoda bezpośredniego pomiaru pH i pCO2 Wydalanie jonów wodorowych z moczem Zadania 20. Diagnostyczne metody enzymologiczne oraz metody oznaczania glukozy barwników żółciowych i niektórych niebiałkowych składników azotowych krwi — Jerzy Rogulski Badanie aktywności enzymów Oznaczanie aktywności amylazy Oznaczanie aktywności amylazy metodą Carawaya Oznaczanie aktywności fosfataz Oznaczanie aktywności fosfatazy zasadowej w surowicy krwi metodą Besseya, Lowry'ego i Brocka Oznaczanie aktywności fosfatazy kwaśnej w surowicy krwi metodą Besseya, Lowry'ego i Brocka Oznaczanie aktywności aminotransferaz Oznaczanie aktywności aminotransferazy asparaginianowej (AspAT) i aminotransferazy alaninowej (A1AT) w surowicy krwi metodą Reitmana i Frankaela Izozymogram dehydrogenazy mleczanowej (LDH) Zasada metody Oznaczanie glukozy we krwi Oznaczanie glukozy metodą oksydazową Oznaczanie glukozy we krwi metodą otoluidynową (Hultman) Próba tolerancji glukozy Uproszczona próba tolerancji glukozy Oznaczanie stężenia mocznika Oznaczanie mocznika w surowicy krwi metodą ureazową sprzężoną z reakcją Berthelota Oznaczanie kwasu moczowego Oznaczanie kwasu moczowego w reakcji z kwasem fosforowolframowym Oznaczanie kwasu moczowego w moczu Oznaczanie kreatyniny Oznaczanie kreatyniny w surowicy krwi i moczu Wskaźnik oczyszczania osocza z kreatyniny wewnątrzpochodnej (klirens kreatyniny endogennej) Próba tymolowa Oznaczanie bilirubiny Oznaczanie bilirubiny w surowicy krwi metodą Jendrassika Oznaczanie bilirubiny bezpośredniej 21. Oznaczanie lipidów i lipoprotein surowicy krwi — Tadeusz Badzio Uwagi ogólne do analiz lipidów Metody analityczne bezpośrednie i z ekstrakcją lipidów Ekstrakcja lipidów Wzorce w analizach lipidowych Błędy przedanalityczne w analizach lipidowych Przegląd analityczny Metody analityczne Oznaczanie lipidów całkowitych Metoda sulfosfowanilinowa Oznaczanie całkowitych p-lipoprotein Oznaczanie cholesterolu Oznaczanie cholesterolu w surowicy metodą dwustopniową z reakcją Liebermanna-Burcharda Oznaczanie cholesterolu HDL metodą enzymatyczną Oznaczanie cholesterolu LDL Oznaczanie triglicerydów Oznaczanie triglicerydów w surowicy metodą Van Handela i Zilversmita oraz Carlsona i Wadstróma Elektroforetyczne frakcjonowanie lipoprotein na agarozie Immunoelektroforetyczne oznaczanie apolipoproteiny A-I Oznaczanie fosfolipidów *. Metody oznaczania białek osocza krwi — *inik Ciesielski Oznaczanie białka całkowitego i albuminy w surowicy krwi Wzorce i kontrola jakości Przygotowanie próbek surowicy wzorcowej i surowic kontrolnych Białko całkowite — oznaczanie stężenia w surowicy krwi metodą biuretowa Albumina — oznaczanie stężenia w surowicy krwi metodą kolorymetryczną przy uży­ciu zieleni bromokrezolowej Immunochemiczne metody oznaczania białek surowicy Immunodyfuzja radialna i elektroimmunodyfuzja Elektroforeza białek surowicy w żelu agarozowym 23. Metody radioimmunologiczne — Marek *iniczak Podstawowe pojęcia z zakresu immunologii Wytwarzanie przeciwciał na potrzeby badań radioimmunologicznych Przechowywanie surowic Zasady pomiaru aktywności substancji promieniotwórczych Pomiar promieniowania Jednostki pomiaru radioaktywności Geometria liczenia Pomiar promieniowania p Znakowanie antygenów pierwiastkami promieniotwórczymi Zasada oznaczenia radioimmunologicznego (RIA) Technika wykonania oznaczeń Inkubacja Rozdział frakcji wolnej od związanej Wykonanie badania Opracowanie wyników Pobieranie materiału do badań — możliwości błędu przedlaboratoryjnego Dokładność, czułość i precyzja metod radioimmunologicznych Metody pokrewne meto* radioimmunologicznym Analiza wysyceniowa Badania immunoradiometryczne (IRMA) Metoda radioreceptorowa — oznaczanie hormonów aktywnych biologicznie Metoda enzymoimmunologiczna (ELISA, ELA) i immunofluorescencyjna Podstawowe zasady ochrony przed promieniowaniem jonizującym Oznaczanie stężenia insuliny w osoczu krwi metodą podwójnych przeciwciał 24. Ilościowe metody hematologiczne — Janusz Kabata Odczyn opadania krwinek czerwonych (odczyn Biernackiego — OB) Oznaczanie hematokrytu metodą mikronematokrytową Oznaczanie hemoglobiny metodą cyjanomethemoglobinową Oznaczanie ilościowe składników morfotycznych krwi Oznaczanie liczby krwinek czerwonych Wskaźniki czerwonokrwinkowe Liczenie krwinek białych Rozmaz krwi obwodowej Leukogram 25. Metody koagulologiczne — Jadwiga Kalas Laboratoryjne metody badania układu krzepnięcia krwi Uwagi ogólne Oznaczanie czasu krzepnięcia krwi Oznaczanie czasu krzepnięcia krwi metodą kapilarową Schillinga Oznaczanie czasu krzepnięcia krwi metodą Lee White'a Oznaczanie czasu wapniowego krzepnięcia osocza Oznaczanie czasu krwawienia metodą Duke'a Oznaczanie czasu protrombinowego metodą Quicka Oznaczanie fibrynogenu metodą biuretową Oznaczanie czasu kaolinowo-kefalinowego Oznaczanie czasu fibrynolizy we frakcji euglobulinowej osocza Badanie monomerów fibryny Próba żelinkacji etanolowej Próba z siarczanem protaminy Uwagi do prób badających monomery fibryny Obliczanie liczby krwinek płytkowych metodą bezpośredniego liczenia 26. Analityka toksykologiczna — Zenon Jakubowski Zastosowanie metod spektrofotometrycznych i chromatograficznych w analizie toksyko­logicznej Spektrofotometria w nadfiolecie Kolorymetria Chromatografia cienkowarstwowa Metody toksykologiczne Metoda spektrofotometryczna jednoczesnego oznaczania glutetimidu i barbituranów w materiale biologicznym Metoda spektrofotometryczna oznaczania hemoglobiny tlenko-węglowej Metoda spektrofotometryczna oznaczania hemiglobiny (methemoglobiny) we krwi 27. Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego — Andrzej Szutowicz Badanie ogólne płynu mózgowo-rdzeniowego Określanie wyglądu płynu mózgowo-rdzeniowego Badanie morfologiczne płynu mózgowo-rdzeniowego Badania biochemiczne płynu mózgowo-rdzeniowego Odczyn Pandy'ego Odczyn globulinowy Nonne-Apelta Stężenie białka całkowitego (metoda Extona) Odczyn koloidowy (krzywa koloidowa Langego) Rozdział elektroforetyczny białek płynu mózgowo-rdzeniowego Oznaczanie albuminy i immunoglobulin gamma (I*) Oznaczanie glukozy 28. Badanie płynów z jam ciała — Bronisław Jażdżewski Podstawowe wia*ości dotyczące anatomii i histologii jam ciała oraz fizjologii i pa­tofizjologii płynów Metody badania płynów Metody wykrywania (badanie radiologiczne i ultrasonograficzne) Nakłucie i drenaż płuczący Pobieranie i przesyłanie płynu do laboratorium Rodzaje płynów Badania laboratoryjne Barwa Gęstość względna Liczba krwinek czerwonych i białych Oznaczanie stężenia białka całkowitego Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) Inne badania biochemiczne Badania cytologiczne Badania serologiczne Badania bakteriologiczne, mykologiczne i parazytologiczne. 29. Badanie ogólne*wociny — Bronisław Jażdżewski 30. Badanie moczu — Janusz Kabata Mocz Badanie ogólne moczu Barwa Zapach Masa właściwa pH moczu Białko Glukoza Związki ketonowe Bilirubina Urobilinogen Badanie mikroskopowe osadu moczu Wykonanie badania ogólnego moczu Zapraszam do licytacji i odwiedzenia innych moich aukcji Koszt wysyłki 9,*zł.
* Z treści aukcji usunięte zostały niektóre cyfry i znaki specjalne

Aukcja, którą oglądasz zakończyła się 28.04.2007 o godzinie 20:45.

Przedmiot tej aukcji nie został sprzedany - brak ofert.

W celu skontaktowania się ze sprzedającym, skorzystaj z formularza poniżej. Twoje zapytanie zostanie jednocześnie zamieszczone na stronie z aukcją.

Wypełnienie formularza oznacza akceptację regulaminu.
Czy wiesz, że

Allegro Archiver to system automatycznego archiwizowania aukcji internetowych, wystawianych na platformie aukcyjnej Allegro.pl. Nasze narzędzie daje dostęp do aukcji historycznych Allegro, a co za tym idzie, pozwala zweryfikować sprzedającego i rzeczywistą wartość jego pozytywnych komentarzy.

FAQ - najczęstsze pytania i odpowiedzi

Dlaczego w treści zarchiwizowanych aukcji pojawiają się gwiazdki, chociaż w oryginalnych aukcjach ich nie ma?
Wszystkie cyfry pojawiające się w opisie zarchiwizowanych aukcji, są zastępowane gwiazdkami. Dzięki temu nie prezentujemy danych kontaktowych, tj. numerów telefonów, numerów kont bankowych, adresów zamieszkania, numerów komunikatorów itp.

Zarejestrowałem się ale na mój adres email nie doszła wiadomość z potwierdzeniem. Co mam zrobić ?
Czasami wiadomości email wysyłane na darmowe skrzynki pocztowe, dochodzą z opóźnieniem. Może się też zdarzyć, że wiadomość w ogóle nie zostanie dostarczona. Jeżeli po kilku godzinach nie otrzymasz maila potwierdzającego, skontaktuj się z nami, wówczas aktywujemy Twoje konto ręcznie.

FAQ Wszystkie pytania i odpowiedzi znajdziesz klikając tutaj:
Google

Info

kl: "Olalla" Stevensona pilnie poszukiwana (Biblioteka Groszowa)

czesc: sprzedam monete rosyjską carską z roku 1910

PanciO: jak by ktos miał to pisac na m0nst3r17@wp.pl lub na 798930005 (Orange)

PanciO: kupie klamke do CItroen Saxo, PILNEEE

Slodki: Chetnie kupie maszyne do gier typu hot spot,platin,admiral za rozsadne pieniadze chce wstawic sobie do domu... 7196662

Partnerzy

System Archiver.pl jest prywatnym projektem, mającym na celu zbadać skuteczność naszych autorskich i niekomercyjnych pomysłów zarządzania dużymi bazami danych. Do przetestowania stworzonych przez nas rozwiązań potrzebowaliśmy ogromnej ilości informacji, najlepiej wcześniej skategoryzowanej w odpowiedni dla nas sposób. Baza aukcji internetowych Allegro.pl okazała się być idealnym źródłem danych dla naszej bazy i obok innych dużych projektów została zaimplementowana do systemu. Serwis z założenia jest darmowy, jednak zamieszczone na nim reklamy są niezbędne do utrzymania całej infrastruktury. Zakup dedykowanych serwerów z dyskami o ogromnej pojemności, wykupienie łącza i administrowanie systemem, to niemały miesięczny koszt. Mamy nadzieję, że reklamy nie będą zbyt uciążliwe, a sam system oprócz wartości edukacyjnej, przysłuży się także Państwu.